Skip to main content

Afdruk

Alle juridische inhoud is in het Duits geschreven en verwijst naar het Duitse rechtssysteem. De vertalingen voor andere talen zijn automatisch gemaakt, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vertaalfouten. De oorspronkelijke inhoud in het Duits is van toepassing.

Aanbiederidentificatie volgens § 5 TMG

OM Optimiser GmbH
Florian Müller
Edelweißstraße 15
85521 Ottobrunn

Neem contact op met

Telefoon: 089/21767315
E-mail: info@om-optimiser.com

Zetel van de vennootschap: München
Directeur: Florian Müller
Register Court: Amtsgericht München
Registratienummer: HRB 188070
BTW nr: DE273929058

Inhoud van het online-aanbod

De OM Optimiser GmbH staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De OM Optimiser GmbH behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbaar opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend.

Auteursrecht en handelsmerkenrecht

De website OM Optimiser GmbH streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische voorstellingen, teksten, geluidsdocumenten en videosequenties in acht te nemen, gebruik te maken van door hemzelf gecreëerde gegevens of een beroep te doen op gegevens zonder licentie. Alle binnen de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Duplicatie of gebruik van deze gegevens in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van OM Optimiser GmbH .

Referenties en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van OM Optimiser GmbH liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden indien OM Optimiser GmbH kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk was om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De OM Optimiser GmbH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gecreëerd, op de gelinkte pagina’s geen illegale inhoud kon worden aangetroffen. De OM Optimiser GmbH heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, het auteurschap of de inhoud van de gelinkte website en distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte pagina’s die werd gewijzigd na het aanmaken van de link. Dit geldt voor alle binnen de eigen website ingestelde links en verwijzingen, alsmede voor vermeldingen van derden in door OM Optimiser GmbH opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglists en andere vormen van databases waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade, die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina, waarnaar verwezen wordt, verantwoordelijk.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit u naar deze pagina bent verwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen onverlet.

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt op ec.europa.eu/consumers/odr/ een onlineplatform voor geschillenbeslechting aan dat consumenten kunnen gebruiken om een geschil op te lossen en waar verdere informatie over geschillenbeslechting te vinden is.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten in geval van een geschil met een consument.