Skip to main content

Privacybeleid

Alle juridische inhoud is in het Duits geschreven en verwijst naar het Duitse rechtssysteem. De vertalingen voor andere talen zijn automatisch gemaakt, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vertaalfouten. De oorspronkelijke inhoud in het Duits is van toepassing.

Naam en contactadres van de verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, DSGVO*.

Bedrijf: OM Optimiser GmbH
Adres: Edelweißstraße 15, 85521 Ottobrun
Telefoon: 089/21767315
E-mail: info@om-optimiser.com

Veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te bewaren en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en passen wij de meest recente veiligheidsnormen toe om een maximale bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

Tenzij anders vermeld, is dit privacybeleid van toepassing op alle producten, diensten, tools – bijv. OM Optimiser of SEO Check – websites, blogs en apps (iOS & Android) die worden aangeboden door OM Optimiser GmbH . Producten, diensten, tools, zoals OM Optimiser of SEO Check, websites, blogs en apps (iOS & Android), worden in dit beleid samengevat onder de term “Diensten”.

Dit beleid is van toepassing op al onze diensten.

Definities

De wet schrijft voor dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt (“rechtmatigheid, eerlijke verwerking, transparantie”). Om dit te waarborgen, informeren wij u over de afzonderlijke juridische definities die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

Persoonlijke gegevens

“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natnatuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); een natnatuurlijke persoon wordt geacht identificeerbaar te zijn indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natnatuurlijke persoon.

Verwerking

“verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Beperking van de verwerking

“Beperking van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

Profilering

“profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dergelijke persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een persoon ( nat) te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die persoon ( nat) te analyseren of te voorspellen

Pseudonimisering

“Pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natical persoon kunnen worden gekoppeld.

Bestandssysteem

“Bestandssysteem”: elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling op gecentraliseerde, gedecentraliseerde, functionele of geografische wijze wordt bijgehouden.

Controller

nat”voor de verwerking verantwoordelijke”: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld door de wetgeving van de Unie of van de Lid-Staat, kan in de wetgeving van de Unie of van de Lid-Staat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of kunnen de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan worden vastgesteld.

Processor

“Verwerker”: elke natnatuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger

“Ontvanger”: elke natnatuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door de genoemde instanties geschiedt overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

Derde

“derde”: elke natnatuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

Toestemming

Onder “toestemming” van de betrokkene wordt verstaan elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien er een rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan, overeenkomstig artikel 6, lid 1, zijn

lit. a – f DSGVO kan met name zijn:

 1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om precontractuele stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene;
 3. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 4. verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natnatuurlijke persoon;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 6. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn b.v. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Indien u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat opslag niet langer noodzakelijk is, of de verwerking wordt beperkt indien er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren.

Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan kwam
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Gebruik van cookies

(1) Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de Cookie instelt. Cookies kunnen geen programma’s of virussen uitvoeren. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij worden gebruikt om de website in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

 • Voorbijgaande cookies (zie a.)
 • Persistente cookies (voor dit doel b.).

Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van Cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt de instelling van uw browser aanpassen aan uw wensen en

z.U kunt bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Zogenaamde “third party cookies” zijn cookies die door een derde partij zijn geplaatst, en dus niet door de website die u op dat moment bezoekt. Wij wijzen u erop dat u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken indien u een account bij ons heeft. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser verzameld, maar door uw Flash-plug-in. Wij gebruiken ook HTML5-opslagobjecten die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, onafhankelijk van de browser die u gebruikt, en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bijv. “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer-Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in te stellen op de privémodus. Wij raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe dient u meestal verdere persoonsgegevens te verstrekken die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde beginselen inzake gegevensverwerking gelden.

(2) In sommige gevallen doen wij een beroep op externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven indien wij samen met partners acties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U krijgt hierover meer informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod op de hoogte brengen van de gevolgen hiervan.

Opmerkingen en bijdragen

(1) Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, worden de IP-adressen opgeslagen op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 (1) lit. f. DSGVO zijn opgeslagen.

(2) Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en posts, zoals beledigingen, verboden politieke propaganda, enz. In dat geval kunnen wij worden vervolgd voor het commentaar of de post en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Gebruik van de OM Optimiser, de SEO controles of de apps

(1) Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. namen en adressen alsmede contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. namen van contactpersonen, gebruikte diensten of betalingsinformatie) voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen en diensten op grond van art. 6 lid 1 lit b. DSGVO.

(2) Gebruikers kunnen desgewenst een gebruikersaccount aanmaken waarmee zij gebruik kunnen maken van de diensten. Bij de registratie wordt de gebruikers de nodige verplichte informatie verstrekt. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Wanneer gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, onder voorbehoud dat het bewaren ervan noodzakelijk is om redenen van commerciële of fiscale wetgeving in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te wissen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te bewaren voor het einde van het contract in geval van opzegging.

(3) In het kader van de registratie en hernieuwde aanmeldingen alsook bij het gebruik van onze onlinediensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van onze vorderingen of daartoe een wettelijke verplichting bestaat overeenkomstig art. 6 lid 1 sub c DSGVO.

(4) Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte webpagina’s van ons online-aanbod of interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. vermeldingen in het contactformulier of het gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, bijvoorbeeld om de gebruiker productinformatie te tonen op basis van de diensten die hij tot dusver heeft gebruikt.

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

(1) Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot onze website op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Deze toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de melding van een geslaagde toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL, het IP-adres en de verzoekende provider.

(2) Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (b.v. om misbruik of fraude op te helderen) maximaal 90 dagen bewaard en daarna gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden noodzakelijk is, worden niet gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

Cookies & Bereikmeting

(1) Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn. Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruikers worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald.

(2) Wij gebruiken “sessiecookies”, die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze website (bijv. om uw inlogstatus te kunnen opslaan, bijv. van OM Optimiser, en zo het gebruik van onze tools en diensten überhaupt mogelijk te maken). In een sessieCookie wordt een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer opgeslagen, de zogenaamde sessie-ID. Bovendien bevat een Cookie informatie over de herkomst en de opslagperiode. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden gewist wanneer u klaar bent met ons online-aanbod en bijvoorbeeld uitlogt of de browser sluit.

(3) De gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van de pseudonieme bereiksmeting binnen het toepassingsgebied van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.

Gebruik van apparaatidentificatiefuncties in apps

Wij gebruiken binnen onze apps verschillende methoden voor apparaatidentificatie (bijv. voor het aanbieden van functies, voor de evaluatie van fouten en voor statistische rapportagedoeleinden) en voor het afspelen van gebruikersspecifieke informatie. Wij doen dit in het bijzonder om “pushmeldingen” te kunnen aanbieden binnen het kader van de functies van de apps, en voor het gericht adverteren binnen apps en over de app die wij aanbieden. Dit laatste is bijzonder relevant in het kader van “frequency capping”, waarbij ervoor wordt gezorgd dat reclame slechts met een bepaalde frequentie aan de gebruiker wordt getoond. In dit verband wordt een identificatiekenmerk doorgegeven aan onze dienstverlener/partner Doubleclick.

Voor deze reclamecontrole gebruiken wij voor Android apps de zogenaamde “Google reclame-ID” overeenkomstig de specificaties van Google, die u bijvoorbeeld hier kunt bekijken. Voor iOS-apparaten (Apple) gebruiken wij de door Apple verstrekte “Advertising Identifier”.

Aan de hand van deze ID’s kunnen wij geen conclusies trekken over uw persoon.

De ID’s worden op uw toestel aangemaakt in overeenstemming met de richtlijnen en specificaties van de aanbieders van het besturingssysteem. Wij respecteren ook de instellingen die u hebt gemaakt voor gebruikersspecifieke reclame. Pushberichten worden afgespeeld via zogenaamde “device tokens”, een ID die door Apple of Google (voor Android apps) wordt gegenereerd wanneer App wordt opgestart.

Kinderen

Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een gegeven toestemming, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw recht op herroeping uit te oefenen.

(2) Recht op bevestiging

U hebt het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te verlangen of wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde om bevestiging vragen via de bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht van toegang

Indien persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde om informatie over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie verzoeken:

 • De doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel van een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte. Wij zullen een kopie verstrekken van de persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die u van de persoon vraagt. Indien u het verzoek langs elektronische weg indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, tenzij anders aangegeven. Het recht op afschrift uit hoofde van lid 3 laat de rechten en vrijheden van andere personen onverlet.

(4) Recht op correctie

U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”)

U hebt het recht de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te wissen en wij zijn verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, met inachtneming van de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene heeft verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

Het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”) bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is:

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de GDPR;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, wanneer het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou maken of ernstig zou schaden; of
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

(6) Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,
 • de verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
 • de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, worden deze persoonsgegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon ( nat), of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR; en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Wanneer u het in lid 1 bedoelde recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent, hebt u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden overgedragen, voor zover dat technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”). Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

(8) Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG kunt u in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uw recht van verzet uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt het recht van bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking.

(9) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – is gebaseerd en dat voor u rechtsgevolgen heeft of voor u soortgelijke significante gevolgen heeft. Dit is niet van toepassing indien het besluit:

 • noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke,
 • is toegestaan bij EU-wetgeving of EU-wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene; of
 • wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en zijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een betrokkene door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de voor de verwerking verantwoordelijke.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Tevens hebben zij het recht om, onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van arbeid of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

(11) Recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Onverminderd de administratieve en niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden, waaronder het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 GDPR, hebben zij recht op een daadwerkelijk beroep in rechte, indien zij van mening zijn dat hun rechten uit hoofde van deze verordening geschonden zijn als gevolg van een verwerking van hun persoonsgegevens die niet in overeenstemming is met deze verordening.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics , een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen aan de beheerder van de website.

(2) Het in het kader van Google door uw browser doorgegeven IP-adres Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door Cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld naar Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: tools. google .com/dlpage/gaoptout.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

(6) Informatie over de derde verstrekker: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden:

www.google.com/analytics/terms/nl.html, privacyoverzicht: www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, en privacybeleid: https://policies. google .com/privacy?hl=en&gl=en.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense. Dit is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, voor de integratie van advertenties. Google AdSense maakt gebruik van cookies. Dit zijn bestanden waarvan de opslag PC Google in staat stelt gegevens over uw gebruik van onze website te analyseren. Bovendien gebruikt Google AdSense bovendien web beacons, onzichtbare grafische afbeeldingen waarmee Google klikken op deze website, het verkeer op deze website en soortgelijke informatie kan analyseren.

De via cookies en web beacons verkregen informatie, uw IP-adres en de levering van advertentieformaten worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google kan deze verzamelde informatie delen met derden indien zij daartoe wettelijk verplicht is of indien Google derden opdracht geeft de gegevens te verwerken. Google voegt echter uw IP-adres samen met de andere opgeslagen gegevens.

Door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken, kunt u voorkomen dat de bovengenoemde cookies op uw pc worden opgeslagen. Dit kan echter betekenen dat de inhoud van deze website niet meer in dezelfde mate kan worden gebruikt. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven omschreven doeleinden.

Google -Remarketing-Diensten

(1) Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO), maken wij gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (in het kort “Google-Marketing-Services”) van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”).

(2) Google is gecertificeerd op grond van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

(3) De Google marketingdiensten stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website op een meer gerichte manier weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere websites, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, code van Google rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenoemde (re)marketing tags (onzichtbare grafische afbeeldingen of code, ook wel “web beacons” genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele Cookie – d.w.z. een klein bestand – opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij of zij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij of zij heeft geklikt. Daarnaast worden technische gegevens over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod geregistreerd. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij Google-Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en slechts in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres zal niet worden samengevoegd met de gegevens van de gebruiker in andere aanbiedingen van Google. Voornoemde informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die op zijn of haar interesses zijn afgestemd.

(4) De gegevens van de gebruiker worden in het kader van de Google-marketingdiensten pseudoniem verwerkt. Google slaat bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker op en verwerkt deze niet, maar verwerkt de relevante gegevens Cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de Cookie-eigenaar, ongeacht wie deze Cookie-eigenaar is. Dit is niet van toepassing indien een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google marketingdiensten verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

(5) De door ons gebruikte Google marketingdiensten omvatten het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords krijgt elke AdWords-klant een andere “Conversion-Cookie”. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De door middel van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt voor het samenstellen van Conversion statistieken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion tracking. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en werden omgeleid naar een pagina die is gemarkeerd met een Conversion tracking tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

(6) Wij kunnen advertenties van derden integreren op basis van de Google marketingservice “DoubleClick”. DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

(7) Wij kunnen ook gebruik maken van de “Google Optimizer” dienst. Met Google Optimizer kunnen wij de effecten van verschillende wijzigingen op een website (bijv. wijzigingen in de invoervelden, het ontwerp, enz.) volgen in het kader van zogenaamde “A/B-tests”. Voor deze testdoeleinden worden cookies op de toestellen van de gebruikers geplaatst. Alleen pseudonieme gegevens van de gebruikers worden verwerkt.

(8) Verder kunnen wij gebruik maken van de “Google Tag Manager” om de Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

(9) Voor meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google, zie de overzichtspagina:https://www.google.com/policies/technologies/ads, het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies. google .com/privacy.

(10) Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde reclame via Google marketingdiensten, kunt u de instellingen en afmeldingsopties gebruiken die worden aangeboden door Google: https: //adssettings. google .com/authenticated?hl=en.

Facebook, aangepaste doelgroepen en Facebook-marketingdiensten

(1) Binnen ons online-aanbod wordt de zogenaamde “Facebook-Pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of indien u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”), op grond van onze legitieme belangen gebruikt voor de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod en voor deze doeleinden.

(2) Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)

(3) Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”) te bepalen. Wij gebruiken de Facebook-Pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen die ook interesse in ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites worden bepaald) die wij aan Facebook doorgeven (zogenoemde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook pixel willen wij ervoor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door na te gaan of gebruikers na het aanklikken van een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (de zogenaamde “Conversion”).

(4) De Facebook-Pixel wordt rechtstreeks door Facebook geïntegreerd wanneer onze website wordt opgeroepen en kan een zogenaamd Cookie, d.w.z. een klein bestand, opslaan op het apparaat van de gebruiker. Als de gebruiker vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl hij is ingelogd, wordt het bezoek aan ons online aanbod in zijn profiel genoteerd. De verzamelde gegevens over de gebruikers zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook en voor zijn eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Als wij gegevens voor matchingdoeleinden aan Facebook doorgeven, worden deze gegevens lokaal in de browser versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding aan Facebook doorgegeven. Dit gebeurt uitsluitend met het oog op het matchen van gegevens die ook door Facebook worden versleuteld.

(5) Bovendien gebruiken wij de extra functie “uitgebreide matching” wanneer wij de Facebook-pixel gebruiken. Hier worden gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook-ID’s van de gebruikers (versleuteld) aan Facebook doorgegeven om doelgroepen (“Custom Audiences” of “Look Alike Audiences”) te vormen. Verdere informatie over “uitgebreide matching “: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668

(6) Eveneens op basis van onze legitieme belangen maken wij gebruik van de procedure “Custom Audiences from File” van het sociale netwerk Facebook, Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van de ontvangers van de nieuwsbrief geüpload naar Facebook. Het uploadproces is gecodeerd. De upload wordt uitsluitend gebruikt om de ontvangers van onze Facebook-advertenties te bepalen. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat de advertenties alleen worden getoond aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in onze informatie en diensten.

(7) De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig is algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties, in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook:https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over Facebook-Pixel en hoe het werkt, zijn te vinden in de helpsectie van Facebook: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

(8) U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-Pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties. Om aan te passen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u de pagina bezoeken die door Facebook is opgezet en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties:https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

(9) U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de website in de VS (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Gebruik van socialemediaknoppen

(1) Wij gebruiken momenteel de volgende social media buttons: Facebook, Twitter, Google Plus. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de providers. U kunt de leverancier van de buttons herkennen aan de markering op de doos boven hun beginletter of logo. Wij geven u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder te communiceren via de knop. Pas wanneer u op de knop klikt, ontvangt de aanbieder de informatie dat u de desbetreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. In het geval van Facebook wordt, volgens de respectieve aanbieders in Duitsland, het IP-adres onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door op de knop te klikken, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse aanbieders, in de VS). Aangezien de provider de gegevens met name via cookies verzamelt, raden wij u aan alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser te wissen voordat u het vakje grijs maakt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen informatie over de verwijdering van de verzamelde gegevens door de aanbieder.

(3) De aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor de weergave van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de desbetreffende aanbieder om dit recht uit te oefenen. Via de knoppen bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de knoppen is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats onafhankelijk van het feit of u een account bij de aanbieder hebt en daar bent ingelogd. Als u bij de provider bent ingelogd, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account bij de provider. Als u op de knop klikt en bijvoorbeeld een link naar de pagina plaatst, slaat de aanbieder deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt hij deze openbaar met uw contacten. Wij raden u aan regelmatig uit te loggen na gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop gebruikt.

(5) Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de hieronder medegedeelde gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de respectieve aanbieders en URL met hun kennisgevingen van gegevensbescherming:

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over de gegevensverzameling: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other en www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc, beleid. google .com/privacy;

Gebruik van OneSignal voor push meldingen

Deze dienst maakt gebruik van de OneSignal-dienst om pushmeldingen te sturen naar Android en iOS-apparaten en via de browsers Safari, Chrome en Firefox. Door gebruik te maken van Android en iOSApp en in te stemmen met het ontvangen van pushmeldingen in de browsers Safari, Chrome en Firefox, wordt bepaalde informatie gedeeld met OneSignal. OneSignal’s privacy beleid kan hier gevonden worden: onesignal.com/privacy_policy.

U kunt zich afmelden voor het verzamelen van gegevens door OneSignal door Push Notifications uit te schakelen op uw iOS of Android apparaat en in de browsers Safari, Chrome en Firefox, of door App te verwijderen.

Nieuwsbrief

(1) De volgende informatie licht de inhoud van onze nieuwsbrief toe, alsook de procedure voor registratie, verzending en statistische evaluatie en het recht van de gebruiker om bezwaar te maken. Door zich op onze nieuwsbrief in te schrijven, stemmen de gebruikers in met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

(2) Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Onze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze diensten, nieuws, aanbiedingen, promoties, OM Optimiser functies, evenementen, handelsbeurzen en ons bedrijf.

(3) Dienstverlener voor verzending: De nieuwsbrief wordt verzonden door middel van OM Optimiser, beheerd door OM Optimiser GmbH , Edelweißstraße 15, 85521 Ottobrunn, hierna de “dienstverlener voor verzending” genoemd.

(4) Bovendien kan de verzenddienstverlener deze gegevens volgens zijn eigen informatie in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om ze aan derden door te geven.

(5) Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen wij u een naam in te voeren ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief. Gebruikers van OM Optimiser en gebruikers met wie wij een zakelijke relatie hebben, worden ook geregistreerd voor de nieuwsbrief.

(6) Het gebruik van de verzenddienstverlener, de uitvoering van statistische onderzoeken en analyses, evenals de registratie van het registratieproces zijn gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient en voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers. De verzenddienstverlener analyseert de openingspercentages, het aantal kliks op links en het aantal afmeldingen in de nieuwsbrief.

(7) Annulering/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief door de verzenddienst en de statistische analyses. Helaas is het niet mogelijk om de verzending door de aanbieder van de verzendingsdienst of de statistische analyse afzonderlijk te annuleren. Een link om de nieuwsbrief op te zeggen staat aan het eind van elke nieuwsbrief. Indien gebruikers zich alleen voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven en deze inschrijving hebben geannuleerd, worden hun persoonsgegevens gewist.

Integratie van diensten en inhoud van derden

(1) Binnen ons online-aanbod maken wij gebruik van inhouds- of dienstverleners op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) om inhoud of diensten te integreren die door derde aanbieders worden aangeboden, zoals video’s of lettertypes (hierna uniform “inhoud” genoemd). Hiervoor is het altijd nodig dat de derde aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “web beacons”) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

(2) In de volgende presentatie wordt een overzicht gegeven van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun verklaringen inzake gegevensbescherming, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, voor een deel dat hier al is genoemd, mogelijkheden om bezwaar te maken (de zogenoemde opt-out):

Gebruik van Google Firebase

Wij gebruiken de dienst Google Firebase voor de analyse en categorisering van gebruikersgroepen en voor het uitzenden van pushberichten. Wij gebruiken de dienst “Google-Firebase”. Meer informatie hierover en over gegevensbescherming voor Google producten vindt u hier en op Google.

Gebruik van Facebook SDK

Wij gebruiken de Software Development Kit (SDK) van Facebook binnen onze App. De Facebook SDK wordt gepubliceerd en beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Met deze SDK kunnen wij nagaan welke reclamecampagne op het sociale netwerk Facebook gebruikers heeft overgehaald om onze apps te downloaden. Daartoe sturen wij Facebook de App ID, de App versie en de informatie dat de App is gestart. Bovendien kunnen individuele activiteiten (gebeurtenissen) van de gebruiker binnen de App worden geanalyseerd om bijvoorbeeld de doelgroep voor reclamecampagnes beter te definiëren. Wij sturen geen andere gegevens naar Facebook. Wij ontvangen van Facebook alleen een geaggregeerde evaluatie van het gebruikersgedrag van onze App. Wij hebben verder geen invloed op de informatie die door Facebook wordt verwerkt via App events.

Meer informatie over de Facebook SDK is hier te vinden: developers.facebook.com/docs/ios en https://developers.facebook.com/docs/. android

Het privacybeleid van Facebook is hier te vinden: www.facebook.com/about/privacy/

Gebruik van Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. Het instrument zorgt voor het triggeren van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of Cookie-niveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Typekit Web Lettertypen

Wij embedden externe lettertypes van Typekit op onze website. Typekit is een dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd. (“Adobe”) die ons toegang geeft tot de lettertypenbibliotheek van Adobe. Om de door ons gebruikte lettertypes te kunnen integreren, moet uw webbrowser een verbinding tot stand brengen met een server van Adobe in de Verenigde Staten en in elk geval het vereiste lettertype downloaden. Adobe ontvangt zo de informatie dat onze website is bezocht via het IP-adres van uw apparaat. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Typekit, dat u hier kunt raadplegen: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Gebruik van raketbrandstof

Met de hulp van Rocket Fuel GmbH, Neuer Dovenhof, Brandstwiete 1, 20457 Hamburg, wordt informatie over het surfgedrag van websitebezoekers verzameld en opgeslagen in geanonimiseerde en/of gepseudonimiseerde vorm voor marketingdoeleinden en voor de voortdurende verbetering van het aanbod. Met behulp van een zogenaamde “web bug” kunnen bezoekers van de website technisch en zonder persoonlijke verwijzing worden geïdentificeerd, waarna gepseudonimiseerde profielen kunnen worden aangemaakt. De gegevens worden vervolgens in gecodeerde en gecomprimeerde vorm op uw computer opgeslagen met behulp van cookies. Deze Cookie is alleen toegankelijk voor de bezoeker zelf en de dienstverlener. De dienstverlener analyseert het surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites tonen. In geen geval kunnen deze gegevens worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Het zal niet op een andere manier worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven. De door het aanbod verzamelde gegevens bevatten geen persoonsgegevens.

Gebruik van Font Awesome

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts die worden geleverd door Fonticons, Inc. voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt een verbinding tot stand brengen met de servers van Fonticons, Inc. Hierdoor wordt Fonticons, Inc. ervan op de hoogte gesteld dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van webfonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.
Meer informatie over Font Awesome kunt u vinden op fontawesome.com/help en in het privacybeleid van Fonticons, Inc.: fontawesome.com/privacy.

Gebruik van DoubleClick Ad Exchange door Google

DoubleClick Ad Exchange is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). DoubleClick Ad Exchange maakt gebruik van cookies om advertenties op onze website te presenteren. De aldus opgeslagen informatie kan worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door Google of haar partners. Daarnaast worden zogenaamde “web beacons” (kleine grafische afbeeldingen) gebruikt voor het verzamelen van gegevens, waarbij informatie over de bezoekers van onze site wordt verzameld (bijv. browser, besturingssysteem, eerder bezochte pagina, IP-adres, datum/tijd). De verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze gegevens worden door Google gebruikt voor de statistische evaluatie van gebruikersgedrag in verband met DoubleClick Ad Exchange advertenties. Indien nodig worden de gegevens doorgegeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is of indien derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. U kunt het opslaan van cookies blokkeren door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Webbakens kunnen zichtbaar worden gemaakt en worden geblokkeerd door browser-extensies zoals Ghostery. Meer informatie hierover kunt u hier vinden: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Gebruik van Facebook-Connect

Op onze website kunt u inloggen met de sociale plugin “Facebook Connect” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”), in het kader van de zogenaamde single sign-on technologie, indien u een Facebook-profiel heeft. Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Facebook om gepersonaliseerde reclame weer te geven op basis van surfgedrag.

Alleen als u voorafgaand aan het registratieproces uw uitdrukkelijke toestemming geeft conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO op basis van een overeenkomstige mededeling over de uitwisseling van gegevens met Facebook, ontvangen wij de algemene en publiek toegankelijke informatie die in uw profiel is opgeslagen van Facebook wanneer u de knop “Facebook Connect” gebruikt, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte gegevensbeschermingsinstellingen bij Facebook. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

Wij wijzen erop dat, na wijzigingen in de gegevensbeschermingsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden van Facebook, toestemming ook kan leiden tot de overdracht van uw profielfoto’s, de gebruikers-ID’s van uw vrienden en de vriendenlijst indien deze als “openbaar” zijn gemarkeerd in uw privacy-instellingen op Facebook.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te zenden aan de aan het begin van deze verklaring genoemde verantwoordelijke persoon.

Facebook Inc. met hoofdzetel in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Gebruik van Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Met Hotjar is het mogelijk het gebruiksgedrag (klikken, muisbewegingen, enz.) op onze website te meten en te analyseren. De door de “tracking code” en cookies gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website wordt overgebracht naar de Hotjar-servers in Ierland en daar opgeslagen.
De volgende informatie kan door uw apparaat en browser worden geregistreerd:

 • Het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in geanonimiseerde vorm)
 • Uw e-mailadres, inclusief uw voor- en achternaam, indien u die via onze website aan ons hebt verstrekt
 • Schermgrootte van uw toestel
 • Type apparaat en browserinformatie
 • Geografische locatie (alleen land)
 • Uw voorkeurstaal voor het bekijken van onze website
 • Loggegevens

De volgende gegevens worden automatisch door onze servers gegenereerd wanneer Hotjar wordt gebruikt

 • Verwijzing naar domein
 • Bezochte pagina’s
 • Geografische locatie (alleen land)
 • Gewenste taal gebruikt om onze website weer te geven
 • Datum en tijd waarop de website werd geraadpleegd

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw bezoek aan onze website te evalueren, om rapporten over het gebruik van de website op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en de internetevaluatie van de website te verlenen.

Hotjar maakt ook gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics en Optimizely om diensten te verlenen. Deze derden kunnen informatie opslaan die uw browser verstuurt als onderdeel van uw websitebezoek, zoals cookies of IP-verzoeken. Voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, verwijzen wij u naar hun respectieve privacyverklaringen.

De cookies die Hotjar gebruikt hebben verschillende “levensduren”. Sommige blijven tot 365 dagen geldig, terwijl andere alleen geldig blijven tijdens het huidige bezoek.
U kunt het verzamelen van gegevens door Hotjar voorkomen door op de volgende link te klikken en daar de instructies te volgen: https://www.hotjar.com/opt-out.

GA Publiek

Onze website maakt gebruik van GA Audience, een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: GA Audience). GA Audience gebruikt onder andere cookies die op uw computer en andere mobiele apparaten (bijv. smartphones, tablets, enz.) worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de respectieve apparaten mogelijk maken. Een deel van de gegevens wordt op verschillende apparaten geanalyseerd. Google Audience krijgt toegang tot de cookies die zijn aangemaakt in het kader van het gebruik van Google Ads en Google Analytics . Tijdens het gebruik kunnen gegevens, zoals met name het IP-adres en de activiteiten van de gebruiker, naar een server van het bedrijf Google Inc. worden verzonden en daar worden opgeslagen. Google Inc. mag deze informatie aan derden doorgeven indien zij daartoe wettelijk verplicht is of indien deze gegevens door derden worden verwerkt. U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens verhinderen door de uitvoering van Java-Script in uw browser uit te schakelen of door een programma zoals “NoScript” te installeren. U kunt ook voorkomen dat de door Google-Cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. uw IP-adres) worden verzameld voor Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van GA Audience is te vinden op de volgende link: https://support. google .com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283

Cookie -toestemming van Borelabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de Cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een BorlabsCookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de herroeping daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de leverancier van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u BorlabsCookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Nadere gegevens over de gegevensverwerking door Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

BorlabsCookie-Consent technologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Cookie Instellingen

Door op de volgende link te klikken, kunt u uw Cookie instellingen wijzigen. Deze functie is alleen van toepassing op het huidige domein en de bijbehorende blog en website. Het is niet van toepassing op de OM Optimiser en de App.