Skip to main content

Gegevensbescherming

Alle wettelijke inhoud is in het Duits geschreven en verwijst naar het Duitse rechtssysteem. Vertalingen voor andere talen zijn automatisch gemaakt, wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten. De originele inhoud in het Duits is van toepassing.

Naam en contactpersoon van de verantwoordelijke persoon volgens artikel 4 lid 7 DSGVO*.

Bedrijf: OM Optimiser GmbH
Adres: Schlossstraße 19, 82031 Grünwald, Duitsland
Telefoon: 089/21767315
E-mail: info@om-optimiser.com

Veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt te handhaven en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Wij gaan daarom uiterst zorgvuldig te werk en passen de nieuwste veiligheidsnormen toe om uw persoonlijke gegevens maximaal te beschermen.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

Tenzij anders vermeld, is deze Privacy Policy van toepassing op alle producten, diensten, tools – bijvoorbeeld OM Optimiser of SEO Check – websites, blogs en apps (iOS & Android) die door OM Optimiser GmbH worden aangeboden. Producten, diensten, tools – bijvoorbeeld OM Optimiser of SEO Check – websites, blogs en apps (iOS & Android), worden in dit beleid samengevat onder de term “Diensten”.

Dit beleid is van toepassing op al onze diensten.

Definities

De wet vereist dat persoonsgegevens op een legale, eerlijke en voor de betrokkene begrijpelijke manier worden verwerkt (“rechtmatigheid, eerlijke verwerking, transparantie”). Om dit te waarborgen, informeren wij u over de individuele wettelijke definities, die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

Persoonlijke gegevens

“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, archiveren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Beperking van de verwerking

“Beperking van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

Profilering

“Profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat in het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimisering

“Pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder toevoeging van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bestandssysteem

Onder “bestandssysteem” wordt verstaan elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling op een gecentraliseerde, gedecentraliseerde of functionele of geografische wijze wordt bijgehouden.

Controller

“voor de verwerking verantwoordelijke”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in de wetgeving van de Unie of de lidstaat zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden bepaald.

Verwerker

“Verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger

“Ontvanger”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan een derde partij. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door die instanties wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming, in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

Derde partij

Onder “derde” wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

Toestemming

Onder “toestemming” van de betrokkene wordt verstaan elke vrijelijk gegeven specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanduiding van zijn of haar wensen in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens betuigt.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis is voor de verwerking. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan in overeenstemming zijn met artikel 6, lid 1.

verlicht. a – f DSGVO kan in het bijzonder zijn:

 1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
 3. de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde partij, behalve wanneer deze belangen worden overschaduwd door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u opgegeven gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens bestaan.

Verzameling van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (wettelijke basis is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Gebruik van cookies

(1) Naast de eerder genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en die zijn gekoppeld aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de instantie stroomt die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

 • Voorbijgaande cookies (zie a.)
 • Persistente cookies (aan deze b.).

Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit zijn met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen configureren op basis van uw voorkeuren en

z.U kunt bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Zogenaamde “third party cookies” zijn cookies die door een derde partij zijn geplaatst, dus niet door de eigenlijke website waarop u zich op dat moment bevindt. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

De gebruikte Flash cookies worden niet door uw browser verzameld, maar door uw Flash plug-in. Verder gebruiken we HTML5 opslagobjecten die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de benodigde gegevens onafhankelijk van de gebruikte browser op en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bijvoorbeeld “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of het Adobe Flash Killer Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in de privémodus te zetten. We raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Voor dit doel zult u meestal verdere persoonlijke gegevens moeten verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarvoor de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking gelden.

(2) In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden als wij samen met partners promoties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. U ontvangt hierover meer informatie wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u informeren over de gevolgen hiervan in de beschrijving van het aanbod.

Opmerkingen en bijdragen

(1) Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, worden de IP-adressen opgeslagen op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO opgeslagen.

(2) Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval iemand illegale inhoud achterlaat in commentaren en berichten, zoals beledigingen, verboden politieke propaganda, enz. In dit geval kunnen we worden vervolgd voor het commentaar of de post en zijn we dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Gebruik van de OM Optimiser, de SEO-Checks of de Apps

(1) Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. namen en adressen en contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. namen van contactpersonen, gebruikte diensten of betalingsinformatie) voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen en diensten volgens artikel 6, lid 1, onder b). DSGVO.

(2) Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken waarmee ze gebruik kunnen maken van de diensten. Bij de registratie worden de gebruikers voorzien van de nodige verplichte informatie. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, met dien verstande dat deze gegevens om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c), van de DSGVO. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te verwijderen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens op te slaan in geval van beëindiging voor het einde van het contract.

(3) In het kader van de registratie en de hernieuwde aanmelding en bij het gebruik van onze onlinediensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van onze vorderingen of er sprake is van een wettelijke verplichting conform art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

(4) Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte webpagina’s van ons online-aanbod of interesse in onze producten) en inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in het contactformulier of het gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, bijv. om productinformatie aan de gebruiker te tonen op basis van de diensten die hij/zij tot nu toe heeft gebruikt.

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

(1) Wij verzamelen op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Deze toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van toegang, de melding van succesvolle toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL, het IP-adres en de verzoekende provider.

(2) De gegevens van de logbestanden worden om veiligheidsredenen (bv. ter verduidelijking van misbruik of fraude) gedurende maximaal 90 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering zijn vrijgesteld van verwijdering tot de definitieve opheldering van het betreffende incident.

Cookies & Bereikmeting

(1) Cookies kunnen kleine bestanden zijn of andere soorten informatieopslag. Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruikers worden verzonden en daar worden opgeslagen om ze later terug te vinden.

(2) Wij gebruiken “sessiecookies”, die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze website (bijv. om de opslag van uw login-status, bijv. van de OM Optimiser, en dus het gebruik van onze tools en diensten in de eerste plaats mogelijk te maken). In een sessiecookie wordt een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer opgeslagen, het zogenaamde sessie-ID. Daarnaast bevat een cookie informatie over de herkomst en de opslagperiode. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u klaar bent met ons online aanbod en bijvoorbeeld uitlogt of de browser sluit.

(3) De gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van de pseudonieme meting van het bereik in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Gebruik van functies voor apparaatidentificatie in apps

We gebruiken verschillende methoden binnen onze apps voor het identificeren van apparaten (bijvoorbeeld voor het leveren van functies, voor het evalueren van fouten en voor statistische rapportagedoeleinden) en om gebruikersspecifieke informatie uit te voeren. We doen dit in het bijzonder om “push-meldingen” aan te bieden als onderdeel van de functies van de apps, en om reclame te richten op zowel de apps als op de hele app die we aanbieden. Dit laatste is met name relevant in het kader van “frequentiecaping”, die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de reclame alleen bij een bepaalde frequentie aan de gebruiker wordt afgespeeld. In deze context wordt er een identificatiemiddel doorgegeven aan onze serviceprovider/partner Doubleclick.

Voor deze advertentietargeting gebruiken we de zogenaamde “Google Advertising ID” voor Android-apps volgens de specificaties van Google, die u hier bijvoorbeeld kunt bekijken. Voor iOS-apparaten (Apple) gebruiken we de “Advertising Identifier” die door Apple wordt geleverd.

Door het gebruik van deze ID’s is het voor ons niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon.

De ID’s worden op uw apparaat aangemaakt in overeenstemming met de richtlijnen en specificaties van de aanbieders van het besturingssysteem. We respecteren ook de instellingen die u hebt gemaakt voor gebruikersspecifieke reclame. Het afspelen van pushberichten vindt plaats via zogenaamde “device tokens”, een ID die door Apple of Google (voor Android-apps) wordt gegenereerd bij het opstarten van de app.

Kinderen

Ons aanbod is over het algemeen gericht op volwassenen. Personen onder de 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op een verleende toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping.

Om het recht van herroeping uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

(2) Recht op bevestiging

U heeft het recht om bevestiging te vragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde een bevestiging vragen via bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht van toegang

Indien er persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie opvragen:

 • De doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur;
 • het bestaan van een recht om de rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen of om de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen of een recht om zich te verzetten tegen een dergelijke verwerking;
 • Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van het BBPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte. Wij zullen een kopie van de persoonsgegevens die het voorwerp van de verwerking zijn, ter beschikking stellen. Voor eventuele verdere kopieën die u vraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten. Als u het verzoek elektronisch indient, moet de informatie in een algemeen gebruikt elektronisch formaat worden verstrekt, tenzij anders vermeld. 4. Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te ontvangen doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van andere personen.

(4) Recht op correctie

U heeft het recht om van ons de rectificatie te verkrijgen van eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zonder onnodige vertraging. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om te verzoeken om het invullen van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht op wissen (“recht om te worden vergeten”)

U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, en wij zijn verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins worden verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de BBPR en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de BBPR.

2. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig lid 1 te wissen, treft hij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen.

Het recht op wissen (‘recht om te worden vergeten’) bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • voor de naleving van een wettelijke verplichting die een verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of ter uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de BBPR;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het BBPR, wanneer het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doeleinden van een dergelijke verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt; of
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

(6) Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,
 • de verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; of
 • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de BNPR, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, worden deze persoonsgegevens – afgezien van het feit dat zij worden opgeslagen – alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en u hebt het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verantwoordelijke voor de verwerking deze gegevens verstrekt:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de BBPR; en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures

Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1 hebt u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere voor de verwerking worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit laat het recht op wissen (“recht om te worden vergeten”) onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend.

(8) Recht van bezwaar

U hebt het recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DSGVO te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, met inbegrip van eventuele profilering op basis van die bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet meer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende en gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze marketing; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met deze direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij kunt u, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt het recht op bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende controller.

(9) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft. Dit is niet van toepassing als het besluit:

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke,
 • is toegestaan op grond van het recht van de Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en dat recht passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen; of
 • wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zij hebben tevens het recht om, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij wonen, werken of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

(11) Recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Onverminderd de beschikbare administratieve of niet-gerechtelijke rechtsmiddelen, met inbegrip van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de verordening, heeft u recht op een doeltreffende voorziening in rechte indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden als gevolg van een verwerking van uw persoonsgegevens die niet in overeenstemming is met deze verordening.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Indien de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

(2) Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt deze daarom onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk gewist.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, p. 1 lit. f DSGVO.

(6) Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. gebruiksvoorwaarden:

www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van het privacybeleid: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van de bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik in uw klantaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens” deactiveren.

Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense. Dit is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, voor de integratie van advertenties. Google AdSense maakt gebruik van cookies. Dit zijn bestanden die Google in staat stellen om de gegevens over uw gebruik van onze website te analyseren. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van web beacons, dat zijn onzichtbare afbeeldingen die Google in staat stellen om de kliks op deze website, het verkeer op deze website en soortgelijke informatie te analyseren.

De via cookies en web beacons verkregen informatie, uw IP-adres en de levering van reclameformaten worden naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google kan deze verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien Google de verwerking van de gegevens aan derden opdraagt. Google zal echter uw IP-adres samenvoegen met de andere opgeslagen gegevens.

Door het maken van de juiste instellingen in uw internetbrowser kunt u voorkomen dat de genoemde cookies op uw PC worden opgeslagen. Dit kan echter betekenen dat de inhoud van deze website niet meer in dezelfde mate kan worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google remarketingdiensten

(1) Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO), maken we gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg “Google-marketingdiensten”) van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”).

(2) Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

(3) De Google-marketingdiensten stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website gerichter weer te geven, zodat we de gebruikers alleen advertenties kunnen tonen die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere websites, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, een code direct door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “web beacons” genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individueel cookie – dat wil zeggen een klein bestand – op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, dubbelklik.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en welke aanbiedingen hij heeft aangeklikt. Daarnaast worden technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod vastgelegd. Het IP-adres van de gebruiker wordt ook geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt overgedragen naar een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google. Deze informatie kan door Google ook worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kan hij op maat gemaakte advertenties te zien krijgen.

(4) De gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt in het kader van de marketingdiensten van Google. Google slaat bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van gebruikers op en verwerkt deze, maar verwerkt de relevante gegevens op een cookiegerelateerde manier binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Vanuit het perspectief van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie die cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De door Google verzamelde informatie over gebruikers wordt doorgestuurd naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

(5) De Google-marketingdiensten die wij gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversiecookie”. Cookies zijn dus niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert.

(6) We kunnen advertenties van derden integreren op basis van de Google-marketingservice “DoubleClick”. DoubleClick maakt gebruik van cookies die Google en haar partnerwebsites in staat stellen om advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

(7) We kunnen ook gebruik maken van de “Google Optimizer” dienst. Met Google Optimizer kunnen we in het kader van zogenaamde “A/B-tests” de effecten van verschillende veranderingen op een website (bijv. veranderingen in de invoervelden, het ontwerp, etc.) volgen. Voor deze testdoeleinden worden cookies op de apparaten van de gebruikers geplaatst. Er worden alleen pseudonieme gebruikersgegevens verwerkt.

(8) Bovendien kunnen we de “Google Tag Manager” gebruiken om de Google-analyse- en marketingservices op onze website te integreren en te beheren.

(9) Voor meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google kunt u terecht op de overzichtspagina:https://www.google.com/policies/technologies/ads, het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy.

(10) Als u bezwaar wilt maken tegen op interesse gebaseerde reclame door Google-marketingdiensten, kunt u gebruik maken van de instellingen en opt-out-opties van Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de.

Facebook, Custom Audiences en Facebook-marketingdiensten

(1) Binnen ons online-aanbod wordt het zogenaamde “Facebook Pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u een inwoner bent van de EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”), gebruikt vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod en voor deze doeleinden.

(2) Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

(3) Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”) te bepalen. Wij gebruiken de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door te kijken of gebruikers na het aanklikken van een Facebook-advertentie (zogenaamde “conversie”) naar onze website zijn doorverwezen.

(4) De Facebook-pixel wordt bij het oproepen van onze website direct door Facebook geïntegreerd en kan een zogenaamd cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opslaan. Wanneer gebruikers vervolgens inloggen op Facebook of Facebook bezoeken terwijl ze zijn ingelogd, wordt het bezoek aan ons online aanbod in hun profiel genoteerd. De gegevens die over de gebruikers worden verzameld, zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen informatie over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en kan worden gebruikt door Facebook en voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden. Als wij gegevens naar Facebook verzenden voor overeenkomstige doeleinden, worden deze gegevens lokaal in de browser gecodeerd en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook verzonden. Dit gebeurt uitsluitend met het oog op het matchen van gegevens die ook door Facebook worden versleuteld.

(5) Bovendien gebruiken we de extra functie “extended matching” bij het gebruik van de Facebook Pixel. Hier worden gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook-ID’s van de gebruikers naar Facebook verzonden (versleuteld) voor de vorming van doelgroepen (“Custom Audiences” of “Look Alike Audiences”). Meer informatie over “advanced matching”: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668

(6) Mede op basis van onze legitieme belangen gebruiken wij de procedure “Custom Audiences from File” van het sociale netwerk Facebook, Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van de ontvangers van de nieuwsbrief geüpload naar Facebook. Het uploadproces is versleuteld. De upload wordt uitsluitend gebruikt om de ontvangers van onze Facebook-advertenties te bepalen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de advertenties alleen worden getoond aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in onze informatie en diensten.

(7) De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het databeleid van Facebook. Dienovereenkomstig zijn er algemene richtlijnen voor de weergave van Facebook Ads, in de Data Use Policy van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over het Facebook Pixel en hoe het werkt zijn te vinden in de helpsectie van Facebook: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

(8) U kunt zich afmelden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Facebook Pixel om Facebook Ads weer te geven. Om aan te passen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u een bezoek brengen aan de pagina die door Facebook is opgezet en de instructies daar volgen op de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame:https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

(9) U kunt zich verder afmelden voor het gebruik van cookies voor het meten van het bereik en voor reclamedoeleinden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de website van de VS (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Gebruik van social media knoppen

(1) We gebruiken momenteel de volgende social media knoppen: Facebook, Twitter, Google Plus. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders. U kunt de aanbieder van de knoppen identificeren door ze op de doos te markeren via hun oorspronkelijke letter of logo. Wij geven u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder te communiceren via de knop. Alleen als u op de knop klikt, krijgt de aanbieder de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod heeft opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook wordt volgens de respectievelijke aanbieders in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na de afhaling geanonimiseerd. Door op de knop te klikken worden de persoonlijke gegevens van u naar de betreffende aanbieder gestuurd en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse aanbieders in de VS). Aangezien de aanbieder de gegevens met name via cookies verzamelt, raden wij u aan alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser te verwijderen voordat u op het grijze vakje klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagperioden. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder.

(3) De aanbieder slaat op Het sociale netwerk gebruikt de over u verzamelde gegevens als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor het weergeven van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende aanbieder om dit recht uit te oefenen. Via de knoppen bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de knoppen is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account heeft bij de aanbieder en daar bent ingelogd. Als u bij de aanbieder bent ingelogd, worden uw door ons verzamelde gegevens direct aan uw account bij de aanbieder toegewezen. Als u op de knop klikt en bijvoorbeeld een link naar de pagina plaatst, slaat de aanbieder deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contactpersonen. Wij raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop gebruikt, omdat u op die manier een opdracht aan uw profiel bij de provider kunt vermijden.

(5) Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van deze aanbieders die hieronder worden meegedeeld. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de respectieve aanbieders en URL’s met hun kennisgevingen van gegevensbescherming:

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het verzamelen van gegevens: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other en www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Schild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Schild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc, policies.google.com/privacy;

Gebruik van OneSignal voor pushmeldingen

Deze aanbieding maakt gebruik van de service van OneSignal om pushmeldingen (waarschuwingen) naar Android- en iOS-apparaten en via de browsers Safari, Chrome en Firefox te sturen. Door gebruik te maken van de Android en iOS app en akkoord te gaan met het ontvangen van pushmeldingen in de Safari, Chrome en Firefox browsers, wordt bepaalde informatie gedeeld met OneSignal. Het privacybeleid van OneSignal is hier te vinden: onesignal.com/privacy_policy.

U kunt zich afmelden voor het verzamelen van gegevens met betrekking tot OneSignal door de toestemming voor Push Notification op uw iOS- of Android-toestel en in de browsers Safari, Chrome en Firefox in te trekken, of door de app te verwijderen.

Nieuwsbrief

(1) De volgende informatie geeft uitleg over de inhoud van onze nieuwsbrief en over het registratie-, verzend- en statistische evaluatieproces en het recht van de gebruiker om bezwaar te maken. Door zich te abonneren op onze nieuwsbrief gaat de gebruiker akkoord met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

(2) Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, zijn deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Onze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze diensten, nieuws, aanbiedingen, promoties, OM Optimiser-functies, evenementen, beurzen en ons bedrijf.

(3) Verzendingsdienstverlener: De verzending van de nieuwsbrief vindt plaats via de OM Optimiser, geëxploiteerd door OM Optimiser GmbH, Schlossstraße 19, 82031 Grünwald, hierna te noemen “Verzendingsdienstverlener”.

(4) Bovendien kan de dienstverlener deze gegevens volgens zijn eigen informatie in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrieven technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden om vast te stellen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzendingsdienstverlener gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om ze zelf te schrijven of om ze door te geven aan derden.

(5) Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u om een naam in te voeren om persoonlijk aangesproken te worden in de nieuwsbrief. Gebruikers van de OM Optimiser en gebruikers met wie wij een zakelijke relatie hebben, worden ook geregistreerd voor de nieuwsbrief.

(6) Het gebruik van de dispatchingdienstverlener, de uitvoering van statistische enquêtes en analyses en de registratieprocedure worden uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbrief systeem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient. De dispatch service provider analyseert de openingstarieven, link clicks en afmeldingsprijzen in de nieuwsbrief.

(7) Annulering/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief door de verzendingsdienstverlener en de statistische analyses. Een afzonderlijke annulering van de verzending door de verzender of de statistische analyse is helaas niet mogelijk. Een link om de nieuwsbrief te annuleren vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. Als gebruikers zich alleen voor de nieuwsbrief hebben geregistreerd en deze registratie hebben geannuleerd, worden hun persoonlijke gegevens gewist.

Integratie van diensten en inhoud van derden

(1) Wij gebruiken binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO) om inhoud of diensten te integreren die worden aangeboden door derde aanbieders, zoals video’s of lettertypes (hierna eenduidig aangeduid als “inhoud”). Dit vereist altijd dat de externe leveranciers van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, want zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar hun browser kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke aanbieders alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, alsmede worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

(2) De volgende presentatie geeft een overzicht van de derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun verklaringen inzake gegevensbescherming, die verdere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, deels reeds hier genoemd, bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde opt-out):

Gebruik van Google Firebase

We gebruiken de Google Firebase dienst om gebruikersgroepen te analyseren en te categoriseren en om pushmeldingen uit te voeren. Meer informatie hierover en over gegevensbescherming met Google-producten vindt u hier en bij Google.

Gebruik van Facebook SDK

We gebruiken de Software Development Kit (SDK) van Facebook binnen onze app. De Facebook SDK wordt gepubliceerd en beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Met deze SDK kunnen we bijhouden welke reclamecampagne op het sociale netwerk van Facebook gebruikers heeft overgehaald om onze apps te downloaden. Hiervoor sturen we Facebook de app-ID, de app-versie en de informatie dat de app is gelanceerd. Daarnaast kunnen individuele activiteiten (evenementen) van de gebruiker binnen de app worden geanalyseerd om bijvoorbeeld de doelgroep voor reclamecampagnes beter te definiëren. Wij sturen geen andere gegevens naar Facebook. We ontvangen alleen een geaggregeerde evaluatie van het gebruikersgedrag van onze app van Facebook. Wij hebben geen verdere invloed op de informatie die door Facebook via App Events wordt verwerkt.

Meer informatie over de Facebook SDK vindt u hier: developers.facebook.com/docs/ios en https://developers.facebook.com/docs/android.

Het privacybeleid van Facebook is hier te vinden: www.facebook.com/about/privacy/

Gebruik van Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing die marketeers in staat stelt om websitetags te beheren via één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-loos domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool zorgt voor het activeren van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een blokkade is ingesteld op het niveau van het domein of de cookie, blijft deze op zijn plaats voor eventuele tracking-tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Typekit Web Lettertypen

Wij embedden externe lettertypes van Typekit op onze website. Typekit is een dienst die wordt geleverd door Adobe Systems Software Ireland Ltd. (“Adobe”) die ons toegang geeft tot Adobe’s lettertypebibliotheek. Om de door ons gebruikte lettertypes te kunnen integreren, moet uw webbrowser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het voor elk geval vereiste lettertype downloaden. Adobe ontvangt daarbij de informatie dat onze website is benaderd vanaf het IP-adres van uw apparaat. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Typekit, dat u hier kunt raadplegen: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Gebruik van raketbrandstof

Op onze website wordt met behulp van Rocket Fuel GmbH, Neuer Dovenhof, Brandstwiete 1, 20457 Hamburg, Duitsland, informatie over het surfgedrag van website-bezoekers in geanonimiseerde en/of gepseudonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen voor marketingdoeleinden en voor de voortdurende verbetering van het aanbod. Met behulp van een zogenaamde “webbug” kunnen bezoekers van de site technisch en zonder persoonlijke referentie worden geïdentificeerd en kunnen vervolgens gepseudonimiseerde profielen worden aangemaakt. De gegevens worden vervolgens in gecodeerde en gecomprimeerde vorm met behulp van cookies op uw computer opgeslagen. Dit cookie is alleen toegankelijk voor de bezoeker zelf en de dienstverlener. De dienstverlener analyseert het surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites weergeven. Deze gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Het zal niet op een andere manier worden gebruikt of worden doorgegeven aan derden. De door het aanbod verzamelde gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Gebruik van lettertype Awesome

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts die door Fonticons, Inc. worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Hierdoor weet Fonticons, Inc. dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van webfonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer.
Voor meer informatie over Font Awesome, bezoek fontawesome.com/help en het privacybeleid van Fonticons, Inc: fontawesome.com/privacy.

Gebruik van DoubleClick Ad Exchange door Google

DoubleClick Ad Exchange is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). DoubleClick Ad Exchange gebruikt cookies om advertenties op onze website te presenteren. De aldus opgeslagen informatie kan worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door Google of haar partners. Daarnaast worden zogenaamde “web beacons” (kleine afbeeldingen) gebruikt om gegevens te verzamelen, waarbij informatie over bezoekers van onze site wordt verzameld (bijv. browser, besturingssysteem, eerder bezochte pagina, IP-adres, datum/tijd). De verzamelde gegevens worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze gegevens worden door Google gebruikt voor de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag in verband met DoubleClick Ad Exchange advertenties. Indien nodig worden de gegevens doorgegeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is of indien derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. U kunt het opslaan van cookies blokkeren door de juiste instelling in uw browser te selecteren. Webbakens kunnen zichtbaar worden gemaakt en worden geblokkeerd door browserextensies zoals Ghostery. Meer informatie vindt u hier: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Gebruik van Facebook Connect

Op onze website kunt u zich met de sociale plugin “Facebook Connect” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”), in het kader van de zogenaamde Single Sign On technologie aanmelden, als u een Facebook-profiel heeft. Wanneer u een pagina van onze website oproept die zo’n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook als u geen Facebook-profiel heeft of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van het legitieme belang dat Facebook heeft bij het tonen van gepersonaliseerde reclame op basis van surfgedrag.

Uitsluitend als u voorafgaand aan het registratieproces op basis van een overeenkomstige mededeling over de uitwisseling van gegevens met Facebook uw uitdrukkelijke toestemming geeft overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO, ontvangen wij bij het gebruik van de “Facebook Connect”-knop van Facebook de algemene en voor het publiek toegankelijke informatie die in uw profiel is opgeslagen, afhankelijk van de door u persoonlijk bij Facebook gemaakte instellingen voor de gegevensbescherming. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

Houd er rekening mee dat na wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook, toestemming ook kan leiden tot de overdracht van uw profielfoto’s, de gebruikers-ID’s van vrienden en de vriendenlijst als deze als “openbaar” zijn gemarkeerd in uw privacy-instellingen op Facebook.

De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van deze verklaring wordt genoemd.

Facebook Inc. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Gebruik van Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analytische software die door Hotjar Ltd. wordt geleverd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Met Hotjar is het mogelijk om het gebruiksgedrag (klikken, muisbewegingen, etc.) op onze website te meten en te analyseren. De informatie die door de “tracking code” en cookies over uw bezoek aan onze website wordt gegenereerd, wordt naar de Hotjar servers in Ierland gestuurd en daar opgeslagen.
De volgende informatie kan worden opgenomen door uw apparaat en browser:

 • Het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in een geanonimiseerd formaat)
 • Uw e-mailadres, inclusief uw voor- en achternaam, als u dit via onze website aan ons heeft doorgegeven
 • Schermgrootte van uw apparaat
 • Apparaattype en browserinformatie
 • Geografische ligging (alleen land)
 • De voorkeurstaal voor het weergeven van onze website
 • Logboekgegevens

De volgende gegevens worden automatisch aangemaakt door onze servers bij gebruik van Hotjar.

 • Verwijzend domein
 • Bezochte pagina’s
 • Geografische ligging (alleen land)
 • Voorkeurstaal voor de weergave van onze website
 • Datum en tijd waarop de website werd geopend

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw bezoek aan onze website te evalueren, om gebruiksrapporten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetevaluatie van de website te leveren.

Hotjar maakt ook gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics en Optimizely, om diensten te leveren. Deze externe bedrijven kunnen informatie opslaan die uw browser verstuurt als onderdeel van uw websitebezoek, zoals cookies of IP-verzoeken. Voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, verwijzen wij u naar hun respectievelijke privacyverklaringen.

De cookies die Hotjar gebruikt hebben een verschillende “levensduur”. Sommige blijven tot 365 dagen geldig, terwijl andere alleen tijdens het huidige bezoek geldig blijven.
U kunt voorkomen dat Hotjar gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken en daar de instructies te volgen: https://www.hotjar.com/opt-out.

GA Publiek

Onze website maakt gebruik van GA Audience, een service van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: GA Audience). GA Audience maakt onder andere gebruik van cookies die op uw computer en andere mobiele apparaten (bijv. smartphones, tablets, etc.) worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de betreffende apparaten mogelijk maken. De gegevens worden voor een deel over de apparaten heen geëvalueerd. Google Audience krijgt toegang tot de cookies die worden aangemaakt in het kader van het gebruik van Google Ads en Google Analytics. Tijdens het gebruik kunnen gegevens, zoals met name het IP-adres en de activiteiten van de gebruiker, naar een server van Google Inc. worden verzonden en daar worden opgeslagen. Google Inc. kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is, of indien deze derden de informatie verwerken. U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een tool zoals ‘NoScript’ te installeren. U kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie van Google worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van GA Audience is te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

Cookie toestemming met Borelab’s koekje

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookie’s cookie-toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies in uw browser op te slaan en om dit te documenteren in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de herroeping van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de cookie-provider Borlabs.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u zelf het Borlabs-cookie verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs Cookie Consent Technology wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Cookie-instellingen

Door op de volgende link te klikken, kunt u uw cookie-instellingen wijzigen. Deze functie is alleen van toepassing op het huidige domein en de bijbehorende blog en website. Het is niet van toepassing op de OM Optimiser en de App.

Open cookie-instellingen hier.