Skip to main content

Tuple

Een tuple is een wiskundige definitie van een zogenaamde“geordende verzameling van objecten“. In de computerwetenschap worden tuples bijvoorbeeld gebruikt om queries in relationele databanken te implementeren.

Vergelijking van tupels en verzamelingen

In principe zijn tuples, net als sets, een verzameling objecten gegroepeerd onder een algemene term. Het belangrijkste onderscheid tussen tuples en sets komt tot uiting in het feit dat objecten in tuples een interne volgorde hebben, terwijl sets niet geordend zijn. Tuples kunnen ook worden gezien als de objecten die gegroepeerd zijn in een set – net zoals sets gegroepeerd kunnen worden onder een generieke term in de vorm van een tuple. Tuples worden gekenmerkt door een volgorde, daarom kunnen de afzonderlijke elementen rechtstreeks worden aangesproken en kan hun waarde expliciet aan een attribuut worden toegekend. Tuples worden gewoonlijk voorgesteld door een openend en sluitend rond haakje, in het kader waarvan de afzonderlijke objecten worden genoteerd. De afzonderlijke elementen worden gescheiden door komma’s, waardoor de vaste volgorde van de objecten kan worden weergegeven.

Toepassing van tupels in de informatica

In de computerwetenschap worden tuples gebruikt om geordende lijsten te implementeren. Zij helpen om elementen in een matrix te definiëren en om query’s of ingangen in relationele databanken te definiëren. Ook hier heeft elk element een vaste, expliciet toegewezen plaats. Deze expliciete toewijzing van ruimte is belangrijk om de afzonderlijke gegevensvelden eenduidig aan de overeenkomstige attributen te kunnen toewijzen. Kenmerkend voor een dergelijk gebruik van tuples is dat de gegevensvelden een zogenaamde “atomic content” moeten hebben. Concreet betekent dit dat geen elementen zijn toegestaan die in verdere afzonderlijke delen kunnen worden opgesplitst.

Naast het gebruik in databanken zijn er nog andere toepassingsscenario’s van tuples in de informatica. In moderne scripting- en programmeertalen worden ze geïmplementeerd als een geïntegreerd gegevenstype, zoals:
[su_list icon=”icon: share” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

[/su_list] Vooral in deze context is het van belang dat tuples niet worden verward met sets, aangezien deze twee typen zich verschillend gedragen. Hoewel de volgorde van de afzonderlijke elementen bepalend is, is zij irrelevant voor reeksen.

Complexe gegevensstructuren zijn gebaseerd op tupels

De belangrijkste reden om in de informatica gebruik te maken van tuples is de interne ordening die reeds in de vorige paragraaf werd vermeld. Dit maakt het mogelijk om complexe gegevensreeksen in kaart te brengen en samen te vatten. Door een vaste plaats toe te wijzen, kunnen de gegevens op elk moment afzonderlijk worden gelezen en bekeken. In de meeste moderne programmeertalen kunnen complexe variaties van tuples worden gedefinieerd om gesofisticeerde gegevensstructuren te implementeren. Door tupels aan een variabele toe te kennen kan deze verzameling elementen als één geheel worden bekeken en gemanipuleerd.

Het gebruik van tuples als sleutel-waardeparen is bijzonder nuttig gebleken. In deze vorm komen ze voor als paren met precies twee elementen. Het eerste element van de tuple wordt de sleutel genoemd, terwijl het tweede element de bijbehorende waarde vertegenwoordigt. Dergelijke tupels kunnen rechtstreeks worden aangesproken door de sleutelwaarde op te geven. Door de sleutel te gebruiken, wordt het tweede element (de werkelijke waarde) gelezen.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud