Skip to main content

Bootstrap

Bootstrap ->(https://getbootstrap.com/>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) to darmowy framework open source do tworzenia mobilnych stron internetowych we front-endzie. Cały kod jest wykonywany w przeglądarce użytkownika. W przeciwieństwie do tego, w back-end development, kod odpowiadający żądaniu jest wykonywany na serwerze, a wynik jest wysyłany do użytkownika.

Bootstrap zawiera szablony projektowe w językach CSS (Cascading Style Sheets) i opcjonalnie JavaScript dla typografii, formularzy, przycisków, nawigacji i innych elementów interfejsu.

Został on pierwotnie opracowany przez firmę Twitter i udostępniony ogółowi społeczeństwa jako projekt open source w 2011 roku.

Benefit

Bootstrap upraszcza tworzenie informacyjnych stron internetowych (w przeciwieństwie do aplikacji internetowych). Po dodaniu do projektu, framework zapewnia podstawowe definicje stylów dla wszystkich elementów HTML, takich jak przyciski, tabele i formularze. Dzięki temu strony internetowe są wyświetlane w jednakowy sposób we wszystkich przeglądarkach internetowych. Programiści mogą również korzystać z klas CSS z Bootstrap, aby jeszcze bardziej dostosować wyświetlanie treści.

Struktura

Bootstrap zawiera również kilka komponentów skryptowych Javaw postaci pluginów jQuery. Zapewniają one dodatkowe elementy interfejsu użytkownika, takie jak okna dialogowe, etykiety narzędzi i pokazy slajdów. Każdy komponent ramy składa się z

  • struktury HTML,
  • CSS deklaracje i
  • w zależności od przypadku, z kodu skryptu Java.

Rozszerzają one również funkcjonalność niektórych istniejących elementów interfejsu, w tym na przykład funkcję autouzupełniania dla pól wejściowych.

Najbardziej znanymi komponentami frameworka są komponenty layoutu, gdyż to one wpływają na całą stronę internetową.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści