Skip to main content

Koncepcja kraju wiodącego

Termin “Koncepcja Kraju Wiodącego” (LCC) odnosi się do koncepcji, która jest stosowana przede wszystkim wmarketingu międzynarodowym. LCC opisuje metodyczne podejście do rozwoju rynków międzynarodowych, które odbywa się etapami. Charakterystyczne dla tego podejścia jest to, że za podstawę do opracowania strategii międzynarodowej przyjmuje się wiodącą pozycję usługi lub produktu w danym kraju (lead country). Dlatego też cała koncepcja marketingowa jest najpierw opracowywana i optymalizowana w danym kraju wiodącym, a następnie przenoszona do innych krajów, których rynki mają być rozwijane i tam wykorzystywana jako podstawa koncepcji marketingowych. Koncepcję kraju wiodącego można porównać do tak zwanego “modelu sieci zintegrowanej”, w którym jeden węzeł pełni całą władzę decyzyjną.

Ogólne informacje na temat koncepcji kraju wiodącego

Koncepcja marketingowa opracowana w Kraju Wiodącym służy jako model dla rozwoju rozwiązań problemowych, które są następnie przenoszone do specyficznych wymagań krajów docelowych i udostępniane jako tak zwany “transfer know-how”. LCC stanowi zatem strukturalny instrument koordynacji, w którym rolę koordynatora usługi lub produktu dla danego kraju lub regionu przejmuje jednostka organizacyjna. Ten odpowiedzialny koordynator opracowuje następnie koncepcje marketingowe dla filii na innych rynkach zagranicznych z kraju wiodącego.
Wybierając filię jako Country Lead, która ma największe doświadczenie i kompetencje do zaoferowania w danym obszarze, możliwe jest Efekty synergii być przywoływane dla całego przedsiębiorstwa i wykorzystywane do wzmacniania kompetencji. Koordynacja nie jest więc kontrolowana z centrali firmy. Dzięki koncepcji kraju wiodącego można połączyć mocne strony uczestnictwa w sprawdzonych w danym kraju koncepcjach marketingowych z zaletami międzynarodowego podziału pracy w przedsiębiorstwach działających na skalę globalną.

Międzynarodowy transfer know-how

LCC oferuje następujące korzyści w kontekście międzynarodowej ekspansji firmy lub organizacji:
[su_list icon=”icon: share” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • Poprawa wyników procesu decyzyjnego
  • Odciążenie centrali w ważnych kwestiach decyzyjnych poprzez decentralizację
  • Lepsze wyniki biznesowe dzięki zastosowaniu już sprawdzonych koncepcji i strategii marketingowych
[/su_list] Proces ten ma również na celu szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmiany na rynku regionalnym poprzez zwiększenie standaryzacji stopni swobody dla poszczególnych spółek krajowych.

Wniosek

LCC jest narzędziem koordynacji strukturalnej, które znajduje zastosowanie przede wszystkim w marketingu międzynarodowym. System ten opiera się na wyborze konkretnego kraju (kraju wiodącego), który jest traktowany jako podstawa do opracowania strategii międzynarodowej.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści