Skip to main content

Outsourcing vs. insourcing

Outsourcing i insourcing to nierówne rodzeństwo: aby opisać jedno z nich, trzeba zająć się także drugim. Fakt ten nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza że od kilku lat firmy europejskie wracają do własnych kompetencji. Coraz więcej firm robi coraz więcej samodzielnie, nie zważając na potencjalne korzyści kosztowe wynikające z outsourcingu części produkcyjnych. Aby trzeźwo i bez uprzedzeń ocenić potencjał obu filozofii korporacyjnych, należy spojrzeć w obu kierunkach. Dlatego też niniejszy przewodnik po insourcingu szczegółowo omawia również outsourcing.

Outsourcing i insourcing – sprzeczne i harmonijne w jednym

Istnieją uzasadnione powody zarówno dla outsourcingu, jak i insourcingu etapów procesu i części produkcji. Fakt, że insourcing staje się coraz bardziej zwycięską strategią, nie oznacza, że outsourcing jest z gruntu i w każdym przypadku złą decyzją. Jednym z celów niniejszego przewodnika po insourcingu jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron obu metod oraz odniesienie ich do siebie nawzajem.

Co ciekawe, już samo podejście do tematu jest warte uwagi. Nawet kolejność opisywanych elementów ma znaczenie dla najlepszego zrozumienia tych dwóch kontrastujących ze sobą strategii biznesowych. Który z nich powinien być opisany jako pierwszy: Outsourcing czy Insourcing?

Oczywista odpowiedź brzmi: kolejność nie ma znaczenia, najważniejsza jest poprawna informacja. Ale to tylko częściowa prawda, ponieważ bliższe spojrzenie ujawnia: W większości przypadków jedno jest konsekwencją drugiego. Innymi słowy, insourcing jest często konsekwencją wcześniejszego outsourcingu. Insourcing jest zatem często strategią korygującą, mającą na celu złagodzenie negatywnych skutków niezrównoważonego outsourcingu lub, w idealnym przypadku, ich całkowite wyeliminowanie.

Niniejszy przewodnik po insourcingu jest zatem ułożony chronologicznie. Najpierw spojrzenie na outsourcing, a następnie na insourcing. Na końcu znajduje się omówienie obu metod wraz z oceną, kiedy zastosowanie której strategii ma największy sens.

Outsourcing: korzystanie z zewnętrznej wiedzy specjalistycznej

Nie rób wszystkiego sam – to podstawowa filozofia outsourcingu. W terminologii zarządzania przedsiębiorstwem termin ten oznacza przeniesienie zadań korporacyjnych, a w niektórych przypadkach struktur korporacyjnych na stronę trzecią, zazwyczaj firmę produkcyjną lub usługową.

Celem jest uzyskanie od zewnętrznego dostawcy usługi, która wcześniej była świadczona przez samą firmę. Definicja outsourcingu zawiera również implikacje społeczno-polityczne: szczególnie w Niemczech jest on kojarzony z przenoszeniem miejsc pracy za granicę, w niektórych przypadkach również do własnych filii firmy.

W początkowym okresie outsourcing był wykorzystywany głównie w sektorze IT. Firmy zaczęły przekazywać część swojej infrastruktury informatycznej lub procesów wymagających dużych mocy obliczeniowych zewnętrznym dostawcom usług. Mniej więcej od lat 60. outsourcing stopniowo rozprzestrzeniał się na firmy z wielu innych branż.

Outsourcing może mieć różne przyczyny

Powód, dla którego firma decyduje się na outsourcing, w dużym stopniu decyduje o tym, jak trwała jest wybrana strategia. Skuteczność decyzji korporacyjnej decyduje z kolei o tym, czy potrzeba insourcingu pojawi się po pewnym czasie.

Jeśli celem jest efektywne wykorzystanie własnego kapitału ludzkiego firmy, outsourcing może pomóc uwolnić pracowników do rzeczywistych zadań biznesowych, zamiast obciążać ich zadaniami dodatkowymi. Więcej na ten temat w poniższym przykładzie.
W wielu przypadkach stworzenie wewnętrznej wiedzy specjalistycznej w zakresie konkretnych zadań, zatrudnienie dodatkowych pracowników oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury operacyjnej i technicznej wymagałoby nieproporcjonalnego i nieopłacalnego wysiłku. W takich przypadkach outsourcing niektórych procesów do zewnętrznych usługodawców może być ekonomiczną alternatywą.
Ta forma outsourcingu prowadzi do redukcji własnej siły roboczej przedsiębiorstwa poprzez zlecanie produkcji lub usługodawcom w krajach o niskim poziomie płac.
Z biegiem lat szczególnie w tym obszarze nastąpiła bolesna erozja zarządzania jakością i rozbieżności w kulturze pracy między pracownikami przedsiębiorstwa a firmami współpracującymi. Szczególnie po outsourcingu ze względu na oszczędności kosztów osobowych, obecnie coraz częściej obserwuje się trend w kierunku insourcingu.
Jednym z powodów outsourcingu może być zmniejszenie ogólnego ryzyka biznesowego. Gdy produkcja lub usługi są przekazywane zewnętrznemu dostawcy usług, dostawca ponosi ryzyko związane z produkcją, w tym wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością za produkt. Inną kwestią jest jednak to, czy prawa wynikające z przeniesienia ryzyka mogą być rzeczywiście egzekwowane w świetle czasami wątpliwej kultury prawnej w krajach docelowych.

Gdzie outsourcing może mieć sens

Szczególnie w sektorze usług i handlu elektronicznego można znaleźć wiele przypadków wykorzystania outsourcingu do tworzenia optymalnych procesów operacyjnych. Oto przykład:

Czterech zawodowych tłumaczy, z których dwóch ukończyło szkolenia marketingowe, chciałoby wspólnie założyć serwis tłumaczeniowy online. Czterej założyciele mogą samodzielnie podjąć się wielu zadań: produkcji tłumaczeń, rekrutacji i szkolenia dodatkowych tłumaczy oraz marketingu własnej firmy.

Jednakże, istnieje szereg innych zadań związanych z realizacją tego pomysłu na biznes:

Serwis online potrzebuje mocnej i atrakcyjnej strony internetowej. Chociaż wszyscy czterej założyciele mają podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych, nie jest to w żadnym wypadku wystarczające do profesjonalnego wykonania. Zlecają projektowanie stron internetowych i ich bieżącą obsługę kreatywnemu i kompetentnemu studiu projektowania stron internetowych.

Szybkie i kompetentne wsparcie to podstawa rozwoju i lojalności klientów. Czterej założyciele mogliby to robić sami – ale to pozostawiłoby zbyt mało czasu na faktyczne zadania związane z przedsiębiorczością – te, które przynoszą zyski. Outsourcing do zewnętrznego call center rozwiązuje ten problem.

I na koniec jeszcze księgowość. Zatrudnianie własnego księgowego to dodatkowe obciążenie, które nie opłaca się na dłuższą metę – zwłaszcza, że istnieje możliwość zlecenia prowadzenia księgowości wyspecjalizowanemu w tym biuru, często w połączeniu z doradztwem podatkowym.

Czy w tym przykładzie istnieje potencjał dla późniejszego insourcingu? Być może tak właśnie jest. Jeśli firma rozwija się w oczekiwany sposób, to od pewnego rozmiaru może się opłacać zatrudnić własnego księgowego i personel pomocniczy.

Różne formy outsourcingu

Outsourcing może mieć – jak już wspomniano – różne przyczyny i cele. W związku z tym rozwinęły się różne rodzaje outsourcingu. W wielu przypadkach stosuje się również ich kombinacje. Oto najważniejsze rodzaje:

Chodzi tu o całkowity outsourcing całego obszaru przedsiębiorstwa, np. prowadzenie stołówki przez firmę cateringową lub przetwarzanie danych przez firmę informatyczną.
Tutaj wyspecjalizowani usługodawcy oferują przedsiębiorstwu usługi programistyczne w zewnętrznych centrach danych. W ten sposób firma może korzystać z aplikacji, których sama nie nabyła i nie zainstalowała. Ta forma outsourcingu znana jest również jako SaaS (<a href=”https://www.investopedia.com/terms/s/software-as-a-service-saas.asp#:~:text=Key%20Takeaways-,Software%2Das%2Da%2DService%20(SaaS)%20is%20a,software%20on%20the%20user’s%20computer.”>Software as a Service</a>). Tworzenie kopii zapasowych, konserwacja i aktualizacja danych należą do zakresu usług dostawcy usług. </rdshortcodeaccordion>.
<rdshortcodeaccordion id=”937″ title=”usługi zarządzane”>Ta forma outsourcingu polega na tym, że pewne procesy komunikacyjne i obszary informacji są przejmowane przez zewnętrznych dostawców. Procedura ta jest szczególnie przydatna w procesach krytycznych czasowo, wymagających szybkich reakcji, takich jak komunikacja konfliktowa podczas sytuacji kryzysowej w firmie. </rdshortcodeaccordion>.
<rdshortcodeaccordion id=”937″ title=”Out-Servicing”>Ten typ outsourcingu zajmuje się przekazaniem pełnej obsługi klienta zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu dostawcy. Może to być na przykład call center lub specjalista ds. usług serwisowych. </rdshortcodeaccordion>.
<rdshortcodeaccordion id=”937″ title=”Wyprzedzanie zadań”>Ta forma outsourcingu operacyjnego zajmuje się przekazywaniem bardzo konkretnych obszarów zadań (zadań) zewnętrznemu usługodawcy. Ten rodzaj outsourcingu nie jest związany z branżą, ale jest zorientowany wyłącznie na projekt. I tak, rozwój pewnych<a href=”https://www.investopedia.com/terms/a/application-programming-interface.asp”> API</a> może być powierzony jednej firmie programistycznej, a digitalizacja dokumentów innej, choć oba zadania należą do dziedziny IT. </rdshortcodeaccordion>.
<rdshortcodeaccordion id=”937″ title=”Outsourcing procesów biznesowych (BBO)”>Podobny, a jednak inny jest ten typ outsourcingu. Tutaj odbywa się outsourcing konkretnie zarysowanych procesów biznesowych, takich jak wsparcie kadrowe, rekrutacja, księgowość czy logistyka. W przeciwieństwie do <strong>outtaskingu</strong>, tutaj wpływ mają obszary, które mogą składać się z kilku obszarów zadań.</rdshortcodeaccordion>.
<rdshortcodeaccordion id=”937″ title=”Outsourcing Transformacji Biznesowej (BTO)”>W wielu przypadkach wiąże się to z outsourcingiem wartości niematerialnych i prawnych. Proces ten jest wykorzystywany w szczególności w fazach transformacji przedsiębiorstw, np. przy wprowadzaniu nowego modelu biznesowego lub integracji innowacyjnych procesów. W wielu przypadkach outsourcing jest tu powiązany z doradztwem w zakresie zarządzania. </rdshortcodeaccordion>.
<rdshortcodeaccordion id=”937″ title=”Offshoring”>Ta forma outsourcingu dotyczy przenoszenia poszczególnych procesów za granicę. Najczęstszym powodem tego typu outsourcingu jest redukcja kosztów, gdy chodzi o niższe płace za ten sam poziom umiejętności, a w rezultacie niższe koszty produkcji. To właśnie rozbieżność między oczekiwaniami a rzeczywistością w zakresie kwalifikacji pracowników coraz częściej prowadzi do wzrostu liczby przypadków insourcingu.</rdshortcodeaccordion>
<rdshortcodeaccordion id=”937″ title=”Outsourcing przejściowy”>Ta forma outsourcingu przejściowego występuje w okresach, gdy firma przechodzi w danym obszarze na nową technologię. Bez outsourcingu obszar produkcji byłby w tym czasie wyłączony, co powodowałoby znaczne straty. Poprzez tymczasowy outsourcing do firmy, która jest już zaznajomiona z nową technologią, można ograniczyć utratę sprzedaży i zysków.</rdshortcodeaccordion>.
</rdshortcodeaccordiongroup>.
<div>
<p class=”preview”>Opisane typy outsourcingu są jedynie przykładami. Nie ma oficjalnej klasyfikacji lub kategoryzacji. Nie ma też autorytatywnych definicji terminologicznych. Możesz również natknąć się na kategorię, która opisuje jeden z wymienionych tu typów pod inną nazwą</p>.

<h2>Insourcing: przywrócenie kompetencji i autonomii</h2>
<p class=”preview”>Kiedy firmy przywracają obszary, które wcześniej podlegały outsourcingowi, do własnego środowiska korporacyjnego, muszą istnieć ku temu ważne powody. Przecież wcześniej podjęta decyzja o outsourcingu powinna przynieść oszczędności i ochronę zasobów własnych. Więc po co robić krok w tył?</p>
<p class=”preview”>To jest pytanie, na które ten poradnik insourcingowy jest szczególnie ukierunkowany. Skoro outsourcing przynosi tak znaczące korzyści – dlaczego firmy miałyby się od niego dystansować? Wydaje się, że na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź: Oczekiwania nie zostały spełnione. Może to oznaczać różne rzeczy:</p> <p>

<ul>.
<li class=”preview”>Efekt <strong>konserwacji</strong> zasobów własnych jest <strong>mniejszy niż pożądany</strong>. Albo wykorzystanie nie było tak wysokie, jak szacowano, nawet przy zmagazynowanych operacjach, albo sam outsourcing stwarza nowe wymagania wobec zasobów, które częściowo lub całkowicie niweczą efekt oszczędności.</li>
<li class=”preview”>Oszczędności <strong>kosztów</strong> nie osiągają <strong>założonych celów</strong>. Albo potencjalne oszczędności wynikające z outsourcingu są niższe od wyliczonych, albo sam outsourcing generuje nowe koszty, które zmniejszają oszczędności.</li>
</ul>
Oszczędności kosztowe wiążą się z <strong>nieoczekiwanym pogorszeniem jakości</strong>. Wbrew składanym obietnicom, zewnętrzne operacje i dostawcy usług nie przestrzegają ustalonych standardów. Może to mieć przyczyny kulturowe lub związane z zarządzaniem. W ostatecznym rozrachunku szkoda spowodowana utratą jakości jest większa niż korzyść w postaci redukcji kosztów i ochrony zasobów.

Motto w takich przypadkach brzmi więc: wolimy zrobić to jeszcze raz sami. W wielu przypadkach insourcing oznacza ponowną ocenę wewnętrznych parametrów firmy – odchodzenie od dominacji zasobów i kosztów w kierunku strategii zorientowanych na jakość, zorientowanych na kulturę produktu.

Specjaliści od marketingu lubią nazywać to“efektem Steiffa“. Znany producent miękkich zabawek ze słynnym guzikiem w uchu był jednym z najbardziej znanych, którzy zlecali znaczną część swojej krajowej produkcji do regionów o niskich płacach. W przypadku tradycyjnej niemieckiej firmy, moce produkcyjne poszły do Chin, a następnie do krainy niskich płac i mistrzów plagiatu. W wyniku tego pracę straciło około 50 pracowników. Było to w 2004 roku, ale marzenie o taniej produkcji masowej trwało tylko cztery lata – potem pojawił się słynny nagłówek w magazynie Focus: “Steiff sprowadza misie do domu”.

Producent pluszowych zwierzątek zrobił typowe doświadczenie insourcingowe: jakość nie jest towarem. Znana na całym świecie jakość produktów Steiff w niemieckiej tradycji rzemieślniczej nie może być bezproblemowo zlecana na zewnątrz poprzez ramy norm i protokoły wykonania. Aby przenieść wysokie standardy jakości własnej kultury korporacyjnej na innych producentów, ci ostatni muszą oprócz wieloletniego doświadczenia przyswoić sobie tradycyjną świadomość jakościową niemieckich przedsiębiorstw.

Kultura przemysłowa nastawiona na mega-wzrost, masową konsumpcję i krótki czas realizacji produktów odpowiada tradycyjnym niemieckim firmom, takim jak Daimler czy Chrysler – o czym obie firmy boleśnie się przekonały. Inny przykład udanego insourcingu przedstawił producent samochodów Opel w 2008 r. Dzięki rezygnacji z outsourcingu części produkcji i usług – zwłaszcza w przypadku modelu Insignia – w Niemczech powstało 180 nowych miejsc pracy.

Podobne doświadczenia miał producent klocków Lego, który sprowadził do kraju produkcję zlecaną na zewnątrz przez amerykańską firmę Flextronics. Powody Lego są zaskakujące: Według rzeczników firmy, docelowe oszczędności i efekty synergii można najlepiej osiągnąć poprzez insourcing w ramach własnej działalności.

Insourcing zyskuje na znaczeniu

Podczas badań prowadzonych na potrzeby niniejszego przewodnika po insourcingu stało się jasne, że firmy zlecające pracę za granicą coraz częściej korzystają z zalet lokalizacyjnych własnego kraju. Jednak ta początkowo preferowana odmiana outsourcingu, do której skłaniają głównie niskie poziomy płac w krajach docelowych, wiąże się ze szczególnym ryzykiem i wyzwaniami. Ryzyko, które ostatecznie doprowadziło do upadku wielu firm, i to nie tylko w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw.

Według badania przeprowadzonego przez Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) w Karlsruhe na zlecenie Fundacji Otto Brennera, od pewnego czasu tylko około 15 procent niemieckich przedsiębiorstw przenosi części produkcyjne do krajów trzecich. Jednak wskaźnik insourcingu jest jeszcze bardziej uderzający: w ciągu czterech do pięciu lat od rozpoczęcia outsourcingu 20 do 25 procent firm decyduje się na przywrócenie obszarów objętych outsourcingiem.

Powody powrotu są zazwyczaj identyczne: negatywne doświadczenia z partnerami zagranicznymi są tak samo ważne jak nieprzyjemny rozwój sytuacji w krajach docelowych – zarówno w sferze gospodarczej, jak i politycznej. Często jednak odgrywa to jedynie podrzędną rolę. Główne problemy wynikają zazwyczaj z niewłaściwej analizy sytuacji i planowania projektu oraz ze strategii opracowanej dla zbyt krótkiego horyzontu czasowego: krótkoterminowe oszczędności nie uzasadniają kosztownych i długotrwałych kampanii outsourcingowych.

Oczywiście nadal istnieją obszary, w których outsourcing jest właściwą odpowiedzią na problemy związane z optymalizacją operacyjną, takie jak IT. W międzyczasie obroty z tytułu outsourcingu usług IT przekroczyły granicę 17 mld euro. Dla porównania: w 2003 r. liczba ta wynosiła 10 miliardów.

Liczby przemawiają za insourcingiem

Inny wgląd w ten przewodnik po insourcingu jest ujawniony przez statystyki. Outsourcing jest nadal szeroko rozpowszechnioną strategią oszczędzania kosztów i zasobów, głównie poprzez redukcję kosztów wynagrodzeń. Ale właśnie ta przewaga kosztowa wyraźnie się kurczy, co jest spowodowane wzrostem płac w krajach Europy Wschodniej i Azji o rzekomo niskich płacach.

Badanie krajów Europy Wschodniej przeprowadzone w 2008 r. przez niemiecki Federalny Urząd Statystyczny wykazało już wówczas znaczne tempo wzrostu:

Bułgaria: około 19 procent
Estonia: około 13 procent
Łotwa: około 21 procent
Litwa: około 15 %.
Polska: około 10 proc.
Rumunia: około 21 %.
Słowenia: około 11 procent
Węgry: ok. 8 proc.

Wskaźniki wzrostu w regionie azjatyckim są niższe, ale również znaczące.

Dane te są szczególnie wymowne w porównaniu z danymi za ten sam okres w Niemczech i Europie: koszty pracy wzrosły w Niemczech o 2,8 %, a w Europie o 4,1 %. Sygnały jednoznacznie wskazują na insourcing.

Powszechne błędne przekonanie na temat outsourcingu jest jednym z aspektów, które ten przewodnik po insourcingu również odkrywa. Nadzieja wielu firm, że outsourcing procesów operacyjnych do zewnętrznych dostawców doprowadzi do optymalizacji kontroli kosztów i większej przejrzystości, jest niestety tylko złudzeniem. Konsultantka ds. zarządzania Johanna Joppe wyjaśnia więcej na ten temat w swojej książce “Die Outsourcing-Falle: Wie die Globalisierung in den Ruin führen kann”(amazon.de). Wyjaśnia w nim, w jaki sposób przejrzystość kosztów ma tendencję do pogarszania się, a nie polepszania w wyniku outsourcingu do firm zewnętrznych. Oprócz oporów, które pojawiają się już we własnej firmie podczas analizy kosztów, dochodzą jeszcze imponderabilia polityki kosztowej w firmach zewnętrznych, do których outsourcer zazwyczaj nie ma wglądu – nie mówiąc już o możliwym wpływie.

Według Johanny Joppe, co najwyżej 20 procent wszystkich outsourcingu faktycznie przynosi zamierzone efekty oszczędnościowe – zarówno w przypadku outsourcingu krajowego, jak i zagranicznego. Około 40 procent z nich przynosi znacznie niższe oszczędności lub nie przynosi ich wcale. W świetle tych faktów nie jest zaskakujące, że tendencja do insourcingu utrzymuje się.

Dyskusja: Outsourcing czy insourcing – co ma sens?

Jak wspomniano na początku: rosnący powrót do insourcingu nie musi oznaczać, że outsourcing jest z gruntu złą decyzją. W wyniku dokładnej analizy sytuacji, starannego planowania i w rozsądnym scenariuszu zastosowania, outsourcing może prowadzić do optymalnych rezultatów. Jak już mówiłem: jeśli parametry są odpowiednie.

Outsourcing jest najbardziej odpowiednią metodą, gdy głównym celem jest uwolnienie zasobów operacyjnych od procesów drugorzędnych i tym samym przeznaczenie ich na procesy służące rzeczywistemu tworzeniu wartości. Dzieje się tak często w przypadku zadań, które wykraczają poza podstawowe kompetencje przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach oszczędność kosztów może również stanowić ważne kryterium dla outsourcingu – mianowicie wtedy, gdy usługodawcy oferują kompetencje, które najpierw trzeba by było zdobyć we własnym zakresie, co wiązałoby się z dużym nakładem czasu i pieniędzy.

Zewnętrzni usługodawcy w zakresie specjalnych kompetencji dostarczają konstruktywnych potencjałów oszczędnościowych, które mają długotrwały efekt. Dzięki nim firma może uniknąć wydatków na szkolenia pracowników i dostosowania operacyjne, a także uzyskać korzyści podatkowe. Wadą tej strategii jest stałe uzależnienie od dostawcy usług. Jeśli pojawiają się problemy z usługodawcą, w wielu przypadkach stają się one również problemami dla klienta.

Typowym przykładem jest logistyka “just-in-time”, stosowana w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym lub przez producentów z branży high-tech. Jeśli procesy przebiegają bezbłędnie, komponenty docierają do zakładu dokładnie w momencie, w którym są potrzebne do montażu. Jeśli u dostawcy usług logistycznych wystąpią problemy, może to spowodować zatrzymanie całego łańcucha produkcyjnego przedsiębiorstwa. Skutkiem tego mogą być drastyczne straty.

Insourcing to proces włączania do firmy obszarów lub procesów, które wcześniej były zlecane na zewnątrz. Głównym powodem tej strategii jest przechwycenie, a najlepiej odwrócenie negatywnych zjawisk i wad, które wynikają z outsourcingu.

Korzyść wynika z zakończenia negatywnych efektów, które firma znosiła w oczekiwaniu na korzyści z outsourcingu. Na przykład, jeśli firma zdecydowała się na outsourcing części produkcji, zwykle była świadoma zwiększonego wysiłku związanego ze współpracą z dostawcą – zarówno pod względem czasu, jak i logistyki. Insourcing produkcji zlecanej na zewnątrz jest wynikiem rzeczowego wyważenia korzyści i nakładów: jeśli korzyści nie okazały się tak wysokie, jak oczekiwano, przeważają nad nimi wady wynikające ze zwiększonego nakładu czasu i pracy logistycznej.

Po ponownym włączeniu produkcji do własnej działalności przedsiębiorstwa wyeliminowane zostają wszystkie dodatkowe wymagania logistyczne. Czas potrzebny na koordynację z innymi procesami operacyjnymi również gwałtownie spada, a zależność od zewnętrznego dostawcy kończy się.

Z drugiej strony, firma ponownie staje w obliczu wyższych kosztów osobowych i produkcyjnych – powodów, dla których wcześniej podjęto decyzję o outsourcingu. Jednak w obliczu negatywnych doświadczeń w fazie outsourcingu, można teraz dokonać nowej oceny wcześniej negatywnie postrzeganych aspektów: Niekorzystna sytuacja związana z wyższymi kosztami staje się jeszcze bardziej widoczna dzięki lepszemu zarządzaniu jakością, usprawnieniu i optymalizacji procesów operacyjnych oraz gromadzeniu własnego know-how poprzez intensywne szkolenia pracowników. Przykład udanego projektu insourcingowego:

Producent ekskluzywnych wyrobów skórzanych zlecił wykonanie części swojej produkcji podwykonawcy w Singapurze. Z czasem okazuje się, że koszty transportu surowców i półproduktów między Azją a centralą są znacznie wyższe niż pierwotnie kalkulowano. Również harmonogramy nie mogą być zaplanowane tak dokładnie, jak byśmy sobie tego życzyli. Ponadto, podwykonawca ma priorytety, które nie były znane w momencie podpisywania umowy: Na przykład, wielokrotnie faworyzuje on większe zamówienia od amerykańskich klientów, co prowadzi do poważnych opóźnień w dostawach dla niemieckiej firmy.

Niemiecki producent designerskich wyrobów skórzanych doszedł do wniosku, że przewidywane korzyści w zakresie kosztów i zasobów nie uzasadniają powstałych problemów. Śladu ekologicznego spowodowanego przez strategię outsourcingu firmy nie da się również usprawiedliwić na dłuższą metę, ani przed klientami, ani przed pracownikami. Transport surowców do wewnątrz i transport półproduktów z powrotem nie jest uzasadnionym podejściem w świetle globalnej sytuacji klimatycznej.

Firma decyduje się na insourcing zleconych mocy produkcyjnych i w ten sposób upiecze kilka pieczeni na jednym ogniu: bilans CO² nagle się poprawia. Jednocześnie procesy produkcyjne mogą być lepiej skoordynowane i

Wyeliminowana zostaje zależność od nieprzewidywalnego dostawcy. Utrata wizerunku

firmy w wyniku działań outsourcingowych może być w porę zażegnana, zanim pojawią się negatywne efekty wirusowe.

FAQ

Jakie są powody outsourcingu?

Oszczędzanie zasobów, nabywanie kompetencji, oszczędzanie kosztów osobowych, ograniczanie ryzyka

Co oznacza insourcing?

Insourcing to ponowne włączenie do firmy procesów i funkcji, które wcześniej były zlecane na zewnątrz. Dlatego inne nazwy insourcingu to backsourcing lub reinsourcing.

Czy insourcing jest lepszym rozwiązaniem?

Nie, oba mają swoje zalety i wady, tylko dlatego, że insourcing jest tym po powrocie z outsourcingu nie oznacza, że insourcing jest lepszym z tych dwóch.

Wniosek

W wielu przypadkach nie można z góry przewidzieć, czy outsourcing pewnych obszarów działalności jest właściwą decyzją, czy też nie. Dość często mówią o tym planowane liczby, ale rzeczywistość, w której żyjemy, maluje zupełnie inny obraz. Jeśli okaże się, że outsourcing nie przynosi oczekiwanych rezultatów i ewentualnie stwarza dodatkowe sytuacje problemowe, insourcing jest najlepszym rozwiązaniem, aby jak najlepiej wykorzystać zdobyte doświadczenie i ewentualnie stworzyć sytuację lepszą niż w okresie przed outsourcingiem.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści