Skip to main content

Walidacja

Co to jest walidacja?

W informatyce, termin“walidacja” odnosi się do procesu weryfikacji. Proces ten zapewnia, że dane zostały poddane weryfikacji w celu zapewnienia, że są one zarówno dokładne, jak i gotowe do użycia bez obaw. W procesie walidacji wykorzystuje się tak zwane “procedury”, które znane są pod różnymi nazwami:

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
 • Zasady walidacji
 • Procedury walidacji
 • Ograniczenia walidacji
[/su_list] Procedury te są wykorzystywane do sprawdzania danych wprowadzanych do systemu pod kątem bezpieczeństwa, poprawności i integralności. Reguły mogą być wdrażane albo poprzez zautomatyzowane procesy, albo poprzez włączenie wyraźnego procesu walidacji.

Informacje ogólne

Celem walidacji danych jest zapewnienie, że różne rodzaje danych wprowadzanych przez użytkownika do aplikacji lub zautomatyzowanego systemu są jasno zdefiniowane i odpowiednie dla tych systemów. Reguły walidacji mogą być definiowane, projektowane i stosowane w różnych kontekstach przy użyciu różnych metod. W przypadku aplikacji biznesowych, na przykład, walidacja danych może być zdefiniowana przy użyciu określonych reguł integralności danych lub reguł biznesowych opartych na procedurach. Dane, które nie spełniają tych wymagań, mają bardzo negatywny wpływ na realizację poszczególnych procesów biznesowych i dlatego powinny być jak najskuteczniej filtrowane i wykluczane.

Rodzaje walidacji danych

W kontekście walidacji danych, jako podstawowe można zdefiniować różne uogólnienia dotyczące złożoności i celu walidacji, takie jak:
[su_list icon=”icon: bell” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

 • Walidacja określonych obszarów i ograniczeń
 • Odsyłacze i walidacja kodu
 • Systematyczna walidacja danych
[/su_list] Proces walidacji składa się z dwóch odrębnych etapów, a mianowicie:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
 • Kontrola poprawności
 • Działanie weryfikujące
[/su_list] W pierwszym etapie walidacji stosuje się jedną lub więcej reguł obliczeniowych w celu sprawdzenia, czy dane są ważne. Na etapie po walidacji przekazywane są informacje zwrotne wspierające proces walidacji.

Kryteria walidacji

W zależności od przeznaczenia danych podlegających walidacji można określić różne kryteria dla procesu walidacji, takie jak rozmiar pliku lub liczba znaków w wartości elementu danych. Na przykład numer IBAN musi zawierać dokładną liczbę znaków, aby przejść proces walidacji i zostać uznanym za ważny. Innym kryterium walidacji może być sprawdzenie formatu. Dane muszą być zgodne z określonym formatem. Na przykład w przypadku numeru IBAN pierwsze dwa znaki (kod kraju) muszą składać się z dwóch liter i dopuszczalne są tylko niektóre kombinacje liter.

Proces walidacji w tworzeniu oprogramowania

Oprócz walidacji danych, proces walidacji jest również wykorzystywany w zapewnieniu jakości oprogramowania. W tym kontekście, walidacja odnosi się do testowania przydatności produktu oprogramowania do jego zamierzonego użycia. Proces walidacji jest oparty na wcześniej zdefiniowanym profilu wymagań i może być realizowany zarówno z perspektywy technicznej, jak i personalnej.

W kontekście tzw. “V-modelu” walidacja należy do testów akceptacyjnych. W tym kontekście proces walidacji rozumiany jest jako weryfikacja adekwatności produktu software’owego do pierwotnych wymagań i celów klienta. Stosowane są tu następujące metody walidacji:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

 • Ponowne testowanie z klientem w celu wykrycia niejednoznaczności i błędnych założeń.
 • Tworzenie prototypów jako podstawa do komunikacji z użytkownikiem
 • Stopniowe rozwijanie funkcji w celu uzyskania bezpośrednich informacji zwrotnych od klienta

FAQ

[/su_list]

Dlaczego walidacja?

W teorii, weryfikacja służy do uwierzytelniania, więc jest to dowód właściwości, które produkt twierdzi, że posiada. Walidacja służy jako odniesienie. W praktyce jednak walidację przeprowadza się poprzez sprawdzenie, w jakim stopniu proces jest praktyczny i wykonalny.

Czym zajmuje się inżynier walidacji?

Zadaniem inżyniera walidacji jest dostarczenie tego dowodu. Na przykład, przygotowuje i przeprowadza testy procesów produkcyjnych, oprogramowania lub maszyn i ocenia je w raporcie z wynikami.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści