Skip to main content

Polityka prywatności

Wszystkie treści prawne zostały sporządzone w języku niemieckim i odnoszą się do niemieckiego systemu prawnego. Tłumaczenia dla innych języków zostały stworzone automatycznie, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu. Obowiązuje oryginalna treść w języku niemieckim.

Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 4 (7) DSGVO*.

Firma: OM Optimiser GmbH
Adres: Schlossstraße 19, 82031 Grünwald
Telefon: 089/21767315
E-mail: info@om-optimiser.com

Bezpieczeństwo i ochrona Państwa danych osobowych

Uważamy, że naszym podstawowym obowiązkiem jest zachowanie poufności danych osobowych, które nam Państwo przekazują, oraz ich ochrona przed nieuprawnionym dostępem. Dlatego też dokładamy wszelkich starań i stosujemy najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić maksymalną ochronę Państwa danych osobowych.

Jako przedsiębiorstwo prawa prywatnego podlegamy przepisom europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO) oraz przepisom federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców.

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług, narzędzi – np. OM Optimiser lub SEO Check – stron internetowych, blogów i Apps (iOS & Android) oferowanych przez OM Optimiser GmbH . Produkty, usługi, narzędzia, np. OM Optimiser lub SEO Check, strony internetowe, blogi i Apps (iOS & Android), są podsumowane w niniejszej polityce pod pojęciem „Usługi”.

Polityka ta dotyczy wszystkich naszych usług.

Definicje

Prawo wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą („legalność, rzetelne przetwarzanie, przejrzystość”). Aby to zapewnić, informujemy o poszczególnych definicjach prawnych, które są również stosowane w niniejszej polityce prywatności:

Dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, także w sposób zautomatyzowany, takich jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ograniczenie przetwarzania danych

„Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie

„Profilowanie” oznacza jakiekolwiek zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

Pseudonimizacja

„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane do konkretnego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

System plików

„System plików” oznacza każdy uporządkowany zbiór danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zbiór ten jest prowadzony w sposób scentralizowany, zdecentralizowany, funkcjonalny czy geograficzny.

Kontroler

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

Procesor

„Przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu kontrolera.

Odbiorca

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców, a przetwarzanie takich danych przez wspomniane organy odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

Strona trzecia

„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach bezpośredniej odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Zgoda

Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie jej woli w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych może być, zgodnie z art. 6 ust. 1

lit. a – f DSGVO może być w szczególności:

 1. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych do jednego lub kilku konkretnych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przedumownych na wniosek osoby, której dane dotyczą;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator;
 4. przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec takich interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Informacje o gromadzeniu danych osobowych

(1) W dalszej części informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail, nazwisko i ewentualnie numer telefonu) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Dane powstałe w tym kontekście usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub gdy ich przetwarzanie jest ograniczone, jeżeli istnieje prawny obowiązek przechowywania danych.

Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestrują się Państwo ani nie przekazują nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO):

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść wniosku (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/HTTP
 • Ilość danych przekazywanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Wykorzystanie strony internetowej Cookies

(1) Oprócz wyżej wymienionych danych, Cookies są zapisywane na Państwa komputerze, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Cookie s to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w zależności od używanej przeglądarki i które dostarczają pewnych informacji organowi, który ustawia Cookie. s nie mogą uruchamiać żadnych programów ani być wykorzystywane do innych celów. Strona Cookies nie może wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one temu, aby oferta internetowa jako całość była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

(2) Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących rodzajów Cookie, których zakres i funkcjonalność są wyjaśnione poniżej:

 • Transient Cookies (patrz a.).
 • Trwały Cookies (do tego b.).

Przejściowe strony Cookiesą automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesjaCookies. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie Państwa komputera przy ponownym wejściu na naszą stronę. SesjaCookiejest usuwana po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Trwałe strony Cookiesą usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od strony Cookie. W każdej chwili możesz usunąć Cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Ustawienia przeglądarki można skonfigurować zgodnie z własnymi preferencjami i

z.Można na przykład odmówić przyjęcia stronyCookielub wszystkich stron Cookie. Tak zwane „strony trzecie Cookies” to strony Cookies, które zostały ustawione przez stronę trzecią, a więc nie przez samą stronę internetową, którą aktualnie odwiedzasz. Należy pamiętać, że dezaktywując Cookies możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji tej strony.

Używamy Cookies do identyfikacji użytkownika przy kolejnych wizytach, jeśli posiada on konto w naszym serwisie. W przeciwnym razie przy każdej wizycie trzeba by się ponownie logować.

Używane strony FlashCookienie są rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Ponadto używamy obiektów HTML5, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Jeśli nie chcesz, aby FlashCookies były przetwarzane, musisz zainstalować odpowiedni dodatek, np. „Better Privacy” dla Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe Flash KillerCookie dla Google Chrome. Możesz zapobiec użyciu obiektów magazynowych HTML5, ustawiając przeglądarkę w tryb prywatny. Zalecamy również regularne ręczne usuwanie adresu Cookiei historii przeglądarki.

Dalsze funkcje i oferty na naszej stronie internetowej

(1) Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. W tym celu z reguły muszą Państwo podać dalsze dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i dla których obowiązują wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach do przetwarzania Państwa danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostały one starannie wybrane i zlecone przez nas, są związane naszymi instrukcjami i są regularnie monitorowane.

(3) Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli wspólnie z partnerami oferujemy promocje, konkursy, umowy lub podobne usługi. Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo przy podawaniu swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

(4) Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Cię o konsekwencjach tego faktu w opisie oferty.

Uwagi i wkład

(1) W przypadku pozostawienia przez użytkowników komentarzy lub innych wypowiedzi, adresy IP są przechowywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO są zapisywane.

(2) Odbywa się to dla naszego bezpieczeństwa, na wypadek gdyby ktoś pozostawił w komentarzach i wpisach treści niezgodne z prawem, takie jak obelgi, niedozwolona propaganda polityczna itp. W tym przypadku możemy być ścigani za komentarz lub post i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

Wykorzystanie strony OM Optimiser, SEO checks lub Apps

(1) Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe użytkowników), dane dotyczące umów (np. nazwiska osób kontaktowych, wykorzystane usługi lub informacje dotyczące płatności) w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. DSGVO.

(2) Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, za pomocą którego będą mogli korzystać z usług. Podczas rejestracji użytkownicy otrzymują niezbędne, obowiązkowe informacje. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeśli użytkownik usunął swoje konto użytkownika, dane dotyczące konta użytkownika zostaną usunięte, z zastrzeżeniem, że ich zachowanie jest konieczne ze względów prawa handlowego lub podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Jesteśmy uprawnieni do bezpowrotnego usunięcia wszystkich danych użytkownika zapisanych w okresie obowiązywania umowy. Obowiązkiem użytkowników jest zapisanie swoich danych przed zakończeniem umowy w przypadku jej rozwiązania.

(3) W ramach rejestracji i ponownych logowań, jak również podczas korzystania z naszych usług online, zapisujemy adres IP i czas danego działania użytkownika. Przechowywanie danych wynika z naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów użytkowników w zakresie ochrony przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

(4) Przetwarzamy dane dotyczące użytkowania (np. strony internetowe odwiedzane w ramach naszej oferty online lub zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym lub profilu użytkownika) do celów reklamowych w profilu użytkownika, np. w celu wyświetlania użytkownikowi informacji o produktach na podstawie usług, z których dotychczas korzystał.

Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika

(1) Gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do naszej strony internetowej na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO, zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ten serwis (tzw. pliki dziennika serwera). Te dane dostępowe obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, powiadomienie o udanym dostępie, ilość przekazanych danych, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL odsyłający, adres IP i dostawcę żądającego.

(2) Informacje z pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) maksymalnie przez 90 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

Cookie s & Pomiar zasięgu

(1) Cookies mogą być małymi plikami lub innymi rodzajami przechowywania informacji. Cookie s to informacje, które są przekazywane z naszego serwera internetowego lub serwerów internetowych innych firm do przeglądarek internetowych użytkowników i tam przechowywane w celu późniejszego pobrania.

(2) Korzystamy z „session-Cookies”, które są przechowywane tylko na czas aktualnej wizyty na naszej stronie internetowej (np. aby móc zapisać Państwa status logowania, np. OM Optimiser, i w ten sposób umożliwić korzystanie z naszych narzędzi i usług). W sesjiCookie przechowywany jest losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tzw. ID sesji. Ponadto na stronie Cookie znajdują się informacje o jej pochodzeniu i okresie przechowywania. Te Cookies nie mogą przechowywać żadnych innych danych. SesjaCookiejest usuwana po zakończeniu korzystania z naszej oferty online i np. wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

(3) Użytkownicy są informowani o korzystaniu z Cookies w ramach pseudonimowego pomiaru zasięgu w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby strona Cookies była zapisywana na ich komputerze, proszeni są o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane Cookies można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wykluczenie Cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Stosowanie identyfikatorów urządzeń na stronie Apps

W ramach naszego serwisu Apps stosujemy różne metody identyfikacji urządzenia (np. w celu udostępnienia funkcji, oceny błędów i w celach raportowania statystycznego) oraz odtwarzania informacji specyficznych dla użytkownika. Czynimy to w szczególności w celu oferowania „powiadomień push” w ramach funkcji Apps, a także w celu ukierunkowanego sterowania reklamą w ramach Applikationen, jak również w ramach oferowanej przez nas Applikation. To ostatnie jest szczególnie istotne w kontekście „frequency capping”, który zapewnia, że reklamy są wyświetlane użytkownikowi tylko z określoną częstotliwością. W tym kontekście, cecha identyfikacyjna jest przekazywana do naszego usługodawcy/partnera Doubleclick.

Do tego celu reklamowego używamy tak zwanego „Google ID reklamowego” dla Android App s zgodnie ze specyfikacją Google, z którą można się zapoznać na przykład tutaj. Dla urządzeń z systemem iOS (Apple) używamy „Identyfikatora reklamowego” dostarczonego przez Apple.

Używając tych identyfikatorów, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.

Identyfikatory są tworzone na Twoim urządzeniu zgodnie z wytycznymi i specyfikacjami dostawców systemów operacyjnych. Przestrzegamy również ustawień dokonanych przez użytkownika w zakresie reklam dostosowanych do jego potrzeb. Komunikaty Push są odtwarzane za pomocą tzw. „device tokens”, identyfikatora generowanego przez Apple lub Google (na Android App s) podczas uruchamiania App.

Dzieci

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Prawa osoby, której dotyczą dane

(1) Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w celu skorzystania z prawa do odwołania.

(2) Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa. W każdej chwili możesz poprosić o potwierdzenie, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

(3) Prawo dostępu

Jeżeli przetwarzane są dane osobowe, mogą Państwo w każdej chwili zażądać informacji na temat tych danych osobowych oraz następujących informacji:

 • Cele przetwarzania danych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • istnieniu prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub do uzyskania ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych. Przekażemy kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. Za wszelkie dodatkowe kopie, których wykonania zażąda dana osoba, możemy pobrać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, informacje zostaną dostarczone w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, chyba że wskazano inaczej. Prawo do otrzymania kopii na mocy ust. 3 nie narusza praw i wolności innych osób.

(4) Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas bez zbędnej zwłoki sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

(5) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 GDPR.

Jeśli administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z ust. 1, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, by poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że podmiot danych zażądał od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne:

 • W celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 GDPR;
 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, jeżeli prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

(6) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR, o ile nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, takie dane osobowe – poza przechowywaniem – są przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Aby skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

(7) Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mają Państwo prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, pod warunkiem, że:

 • przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR; oraz
 • przetwarzanie danych odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, o którym mowa w ust. 1, mają Państwo prawo żądać, by dane osobowe były przenoszone bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne. Korzystanie z prawa do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

(8) Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR, w tym profilowaniu opartemu na tych przepisach. Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane dla tych celów.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które odbywa się do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o których mowa w art. 89 ust. 1, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z odpowiednim administratorem danych.

(9) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja:

 • jest niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych,
 • jest dozwolone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to zawiera odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych; lub
 • odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Administrator podejmuje rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji administratora w sprawie osoby, której dane dotyczą, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skorzystać z tego prawa, kontaktując się z administratorem.

(10) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają one również prawo, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli podmiot danych uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza niniejsze rozporządzenie.

(11) Prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego

Bez uszczerbku dla wszelkich dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków odwoławczych, w tym prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR, mają oni prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego, jeżeli uznają, że ich prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania ich danych osobowych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Wykorzystanie strony Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics , usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez Cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu dla operatora strony internetowej.

(2) Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi z Google.

(3) Użytkownik może zrezygnować z korzystania z witryny Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez Cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym Twojego adresu IP) na stronie Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Ta strona używa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co wyklucza możliwość odniesienia się do danych osobowych. Jeżeli zebrane o Państwu dane dotyczą osoby, zostaje ona natychmiast wykluczona, a dane osobowe niezwłocznie usunięte.

(5) Korzystamy z Google Analytics w celu analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam udoskonalać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Dla wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się Tarczy Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

(6) Informacje dotyczące dostawcy będącego osobą trzecią: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania:

www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd ochrony prywatności: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz polityka ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

(7) Ta strona internetowa korzysta również z Google Analytics do analizy przepływu odwiedzających, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. Analizę użytkowania na różnych urządzeniach można dezaktywować na koncie klienta w zakładce „Moje dane”, „Dane osobowe”.

Google Ads ense

Ta strona korzysta z Google AdSense. Jest to usługa świadczona przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, służąca do integracji reklam. Google AdSense używa Cookies. Są to pliki, które umożliwiają PC Google analizę korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Ponadto, Google AdSense wykorzystuje również Web Beacons, niewidoczną grafikę, która umożliwia Google analizę kliknięć na tej stronie, ruchu na tej stronie i podobnych informacji.

Informacje uzyskane za pośrednictwem Cookies i Web Beacons, Państwa adres IP oraz dostarczanie formatów reklamowych są przekazywane na serwer Google znajdujący się w USA i tam zapisywane. Google może udostępniać te zebrane informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli Google zleci osobom trzecim przetwarzanie danych. Jednakże Google połączy Twój adres IP z innymi zapisanymi danymi.

Wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, można zapobiec zapisywaniu wyżej wymienionych Cookies na komputerze. Może to jednak oznaczać, że treści tej strony nie będą mogły być już wykorzystywane w takim samym stopniu. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Google -Remarketing -Usługi

(1) Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO), korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie „Google-Marketing-Services”) firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”).

(2) Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

(3) Usługi marketingowe Google umożliwiają nam wyświetlanie reklam dla i na naszej stronie internetowej w sposób bardziej ukierunkowany, aby zaprezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikowi pokazywane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, nazywa się to „remarketingiem”. W tym celu, przy wywołaniu naszej strony internetowej i innych stron internetowych, na których aktywne są usługi marketingowe Google, kod z Google jest wykonywany bezpośrednio przez Google i tak zwane (re)tagi marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znane również jako „web Beacons”) są zintegrowane na stronie internetowej. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny Cookie – czyli niewielki plik (zamiast Cookiemożna też stosować porównywalne technologie). Strona Cookiemoże być ustawiona przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com czy googleadservices.com. Plik ten rejestruje, jakie strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i na jakie oferty kliknął. Ponadto rejestrowane są informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron, z których nastąpiło przekierowanie, czasu wizyty oraz inne informacje dotyczące korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym informujemy Google-Analytics, że adres IP jest skracany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest w całości przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP nie będzie łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Powyższe informacje mogą być również łączone przez Google z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedzi inne strony internetowe, mogą mu być wyświetlane reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

(4) W ramach usług marketingowych Google dane użytkownika przetwarzane są pseudonimowo. Na przykład, Google nie przechowuje i nie przetwarza nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane Cookie- związane z pseudonimowymi profilami użytkowników. Z perspektywy Google, reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie określonej osoby, ale dla właściciela Cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem Cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane przez Google marketing services o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Googlew USA.

(5) Do wykorzystywanych przez nas usług marketingowych Google należy program reklamowy online „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords, każdy klient AdWords otrzymuje inny „Conversion-Cookie”. W związku z tym nie można śledzić Cookiena stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą Cookies są wykorzystywane do sporządzania statystyk Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie Conversion. Klienci AdWords dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzącym Conversion. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, dzięki którym można by zidentyfikować użytkowników.

(6) Możemy zintegrować reklamy osób trzecich w oparciu o serwis marketingowy Google”DoubleClick”. DoubleClick korzysta z witryny Cookies, aby umożliwić Google i jej witrynom partnerskim wyświetlanie reklam na podstawie wizyt użytkowników na tej witrynie lub innych witrynach w Internecie.

(7) Możemy również korzystać z usługi „Google Optimizer”. Google Optimizer pozwala nam na śledzenie efektów różnych zmian na stronie (np. zmiany pól wprowadzania danych, wyglądu itp.) w ramach tzw. testów A/B. Do celów testowych strona Cookiejest przechowywana na urządzeniach użytkowników. Przetwarzane są tylko pseudonimowe dane użytkowników.

(8) Ponadto, możemy korzystać z „Google Tag Manager” w celu integracji i zarządzania analizą Google i usługami marketingowymi na naszej stronie internetowej.

(9) Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych do celów marketingowych przez Google, można znaleźć na stronie przeglądowej: https://www.google.com/policies/technologies/ads, deklaracja ochrony danych Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy.

(10) Jeśli użytkownik chce sprzeciwić się reklamie opartej na zainteresowaniach za pośrednictwem usług marketingowych Google, może skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji udostępnionych przez Google: https: //adssettings.google.com/authenticated?hl=de.

Facebook, Custom Audiences i usługi marketingowe na Facebooku

(1) W ramach naszej oferty online, tak zwany „Facebook pixel” sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli jesteś mieszkańcem UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”), jest używany ze względu na nasze uzasadnione interesy w analizie, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online i do tych celów.

(2) Facebook posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

(3) Za pomocą piksela Facebooka możliwe jest określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. „Facebook ads”). Piksel Facebooka wykorzystujemy do wyświetlania zamieszczonych przez nas reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. „Custom Audiences”). Za pomocą piksela Facebooka chcemy zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie mają efektu nękającego. Za pomocą piksela Facebooka możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „Conversion”).

(4) Piksel Facebooka jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebooka, gdy wywoływana jest nasza strona internetowa i może zapisać tzw. Cookie, tj. mały plik, na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik zaloguje się później na Facebooku lub odwiedzi Facebooka będąc zalogowanym, wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana w jego profilu. Dane zbierane o użytkownikach są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i aby mogły być wykorzystywane przez Facebook oraz do własnych celów badania rynku i reklamy. Jeśli przekazujemy dane do Facebooka w celu dopasowania, dane te są szyfrowane lokalnie w przeglądarce i dopiero wtedy przesyłane do Facebooka poprzez bezpieczne połączenie https. Odbywa się to wyłącznie w celu dopasowania danych, które są również szyfrowane przez Facebooka.

(5) Ponadto, podczas korzystania z piksela Facebooka używamy dodatkowej funkcji „rozszerzone dopasowanie”. W tym przypadku dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail lub Facebook ID użytkowników są przekazywane do Facebooka (zaszyfrowane) w celu utworzenia grup docelowych („Custom Audiences” lub „Look Alike Audiences”). Dalsze informacje na temat „dopasowania rozszerzonego „: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668

(6) Również w oparciu o nasze uzasadnione interesy korzystamy z procedury „Custom Audiences from File” portalu społecznościowego Facebook, Inc. W tym przypadku adresy e-mail odbiorców newslettera są przesyłane do Facebooka. Proces przesyłania danych jest szyfrowany. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu określenia odbiorców naszych reklam na Facebooku. W ten sposób chcemy mieć pewność, że reklamy są wyświetlane tylko tym użytkownikom, którzy są zainteresowani naszymi informacjami i usługami.

(7) Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki Facebooka dotyczącej wykorzystania danych. W związku z tym, ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku, w polityce Facebooka dotyczącej wykorzystania danych: https://www.facebook.com/policy.php. Konkretne informacje i szczegóły na temat Piksela Facebooka oraz sposobu jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

(8) Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania danych przez Piksel Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby dostosować rodzaje reklam wyświetlanych na Facebooku, można wejść na stronę utworzoną przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

(9) Użytkownik może również zrezygnować z korzystania z witryny Cookie, która służy do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, za pośrednictwem strony rezygnacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo na stronie internetowej USA (http://www.aboutads.info/choices) lub na stronie europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Korzystanie z przycisków mediów społecznościowych

(1) Obecnie używamy następujących przycisków mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Google Plus. Oznacza to, że podczas wizyty na naszej stronie, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom. Dostawcę przycisków można rozpoznać po oznaczeniu na pudełku nad literą początkową lub logo. Umożliwiamy Państwu bezpośrednią komunikację z oferentem za pomocą przycisku. Dopiero po kliknięciu na przycisk dostawca otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią stronę naszej oferty online. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa w § 3 niniejszej deklaracji. W przypadku Facebooka, zgodnie z informacjami od odpowiednich dostawców w Niemczech, adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu. Po kliknięciu na przycisk Państwa dane osobowe są przekazywane do odpowiedniego dostawcy i tam zapisywane (w przypadku dostawców z USA – w USA). Ponieważ dostawca pobiera dane w szczególności za pośrednictwem Cookies, zalecamy, aby przed kliknięciem na wyszarzone pole usunąć wszystkie Cookies za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

(2) Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania, okresów przechowywania. Nie mamy również informacji na temat usuwania zgromadzonych danych przez usługodawcę.

(3) Dostawca zapisuje zebrane o Tobie dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą. Za pomocą przycisków oferujemy Państwu możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, abyśmy mogli ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawą prawną do korzystania z przycisków jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

(4) Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy i jest na nim zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy, Twoje dane zebrane przez nas zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta u dostawcy. Jeśli klikniesz przycisk i np. umieścisz link do strony, oferent zapisze te informacje na Twoim koncie użytkownika i udostępni je publicznie Twoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po korzystaniu z sieci społecznościowej, a w szczególności przed użyciem przycisku, ponieważ w ten sposób unikniesz przypisania do Twojego profilu u oferenta.

(5) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców, o których mowa poniżej. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności.

(6) Adresy odpowiednich dostawców i adresy URL z ich informacjami o ochronie danych:

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other oraz www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook zgłosił się do Tarczy Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter zgłosił się do Tarczy Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc, policies.google.com/privacy;

Wykorzystanie OneSignal do powiadomień push

Usługa ta wykorzystuje usługę OneSignal do wysyłania powiadomień push na urządzenia z systemem Android i iOS oraz za pośrednictwem przeglądarek Safari, Chrome i Firefox. Korzystając z witryny Android i systemu iOSApp oraz wyrażając zgodę na otrzymywanie powiadomień push w przeglądarkach Safari, Chrome i Firefox, pewne informacje są udostępniane firmie OneSignal. Polityka prywatności firmy OneSignal jest dostępna tutaj: onesignal.com/privacy_policy.

Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych przez firmę OneSignal, nie autoryzując powiadomień Push na urządzeniu z systemem iOS lub Android oraz w przeglądarkach Safari, Chrome i Firefox lub usuwając stronę App.

Biuletyn

(1) Poniższe informacje objaśniają zawartość naszego newslettera, jak również procedurę rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz prawo użytkownika do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, użytkownicy wyrażają zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.

(2) Treść newslettera: Newsletter, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami promocyjnymi (zwane dalej „newsletterem”) wysyłamy tylko za zgodą odbiorców lub na podstawie zezwolenia prawnego. O ile treść Newslettera jest wyraźnie opisana w kontekście rejestracji, to jest ona decydująca dla zgody użytkowników. Nasze newslettery zawierają informacje o naszych usługach, nowościach, ofertach, promocjach, funkcjach OM Optimiser, wydarzeniach, targach i naszej firmie.

(3) Dostawca usług wysyłkowych: Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem strony OM Optimiser, obsługiwanej przez OM Optimiser GmbH , Schlossstraße 19, 82031 Grünwald, zwanej dalej „dostawcą usług wysyłkowych”.

(4) Ponadto, zgodnie z własnymi informacjami, podmiot świadczący usługi wysyłkowe może wykorzystywać te dane w formie pseudonimowej, tzn. bez przyporządkowania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych, aby ustalić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera, aby samemu do nich pisać lub przekazywać je osobom trzecim.

(5) Dane rejestracyjne: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska w celu nadania osobistego adresu w newsletterze. Do newslettera zapisywani są również użytkownicy OM Optimiser oraz użytkownicy, z którymi utrzymujemy stosunki handlowe.

(6) Korzystanie z usług dostawcy usług wysyłkowych, przeprowadzanie badań statystycznych i analiz oraz rejestrowanie procesu rejestracji opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy naszym interesom biznesowym i spełnia oczekiwania użytkowników. Dostawca usług wysyłkowych analizuje wskaźniki otwierania, kliknięć na linki oraz wskaźniki rezygnacji z subskrypcji newslettera.

(7) Rezygnacja/odwołanie – W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tzn. odwołać swoją zgodę. Jednocześnie wygasa Państwa zgoda na wysyłkę newslettera przez dostawcę usług wysyłkowych oraz na analizy statystyczne. Niestety, nie ma możliwości oddzielnego anulowania wysyłki przez dostawcę usług wysyłkowych lub analizy statystycznej. Link do rezygnacji z otrzymywania newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera. Jeśli użytkownicy zarejestrowali się tylko po to, aby otrzymywać newsletter, a następnie anulowali tę rejestrację, ich dane osobowe zostaną usunięte.

Integracja usług i treści stron trzecich

(1) W ramach naszej oferty online korzystamy z usług dostawców treści lub usług na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. interesów związanych z analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO) w celu zintegrowania treści lub usług oferowanych przez dostawców zewnętrznych, takich jak filmy wideo lub czcionki (dalej jednolicie nazywane „treścią”). Wymaga to zawsze, aby osoby trzecie dostarczające te treści znały adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byłyby w stanie przesłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlenia tej treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. pixel tags (niewidocznych elementów graficznych, znanych również jako „web Beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe” mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również przechowywane w Cookies na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne informacje na temat korzystania z naszej oferty online, jak również mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

(2) Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz, częściowo już tutaj wspomniane, możliwości sprzeciwu (tzw. opt-out):

Korzystanie z bazy danych Google Firebase

Do analizy i kategoryzacji grup użytkowników oraz do odtwarzania powiadomień push wykorzystujemy serwis Google Firebase. Korzystamy z serwisu „Google-Firebase”. Więcej informacji na ten temat oraz na temat ochrony danych w przypadku produktów Google można znaleźć tutaj oraz na stronie Google.

Korzystanie z Facebook SDK

W ramach naszej strony App korzystamy z pakietu SDK (Software Development Kit) firmy Facebook. Pakiet SDK Facebooka jest publikowany i administrowany przez firmę Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Ten SDK umożliwia nam śledzenie, która kampania reklamowa w sieci społecznościowej Facebook przekonała użytkowników do pobrania naszej strony Apps. W tym celu wysyłamy SDK do Facebooka. W tym celu wysyłamy do Facebooka identyfikator App, wersję App oraz informację o uruchomieniu App. Ponadto, poszczególne aktywności (zdarzenia) użytkownika w ramach App mogą być analizowane w celu np. lepszego zdefiniowania grupy docelowej dla kampanii reklamowych. Nie wysyłamy żadnych innych danych do Facebooka. Od Facebooka otrzymujemy jedynie zbiorczą ocenę zachowań użytkowników naszej strony App. Nie mamy żadnego wpływu na informacje, które są przetwarzane przez Facebook poprzez App events.

Więcej informacji na temat Facebook SDK można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/docs/ios oraz https://developers.facebook.com/docs/android.

Politykę prywatności Facebooka można znaleźć tutaj: www.facebook.com/about/privacy/

Korzystanie z Google Tag Manager

Ta strona korzysta z Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala marketerom na zarządzanie tagami witryny za pomocą jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje znaczniki) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie to zajmuje się wyzwalaniem innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub Cookie, pozostaje ona w mocy dla wszystkich znaczników śledzenia wdrożonych za pomocą Google Tag Manager.

Typekit Web Fonts

Na naszej stronie osadzamy zewnętrzne czcionki z Typekit. Typekit jest usługą świadczoną przez Adobe Systems Software Ireland Ltd. („Adobe”), która umożliwia nam dostęp do biblioteki czcionek firmy Adobe. Aby używane przez nas czcionki mogły zostać zintegrowane, Państwa przeglądarka internetowa musi nawiązać połączenie z serwerem Adobe w USA i pobrać wymaganą czcionkę w każdym przypadku. Adobe otrzymuje w ten sposób informacje o tym, że nasza witryna została odwiedzona na podstawie adresu IP urządzenia użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Typekit, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Stosowanie paliwa rakietowego

Za pomocą Rocket Fuel GmbH, Neuer Dovenhof, Brandstwiete 1, 20457 Hamburg, zbierane są i przechowywane w formie zanonimizowanej i/lub pseudonimizowanej informacje o zachowaniach użytkowników strony internetowej w celach marketingowych oraz w celu ciągłego ulepszania oferty. Za pomocą tak zwanego „web bug” można technicznie i bezosobowo zidentyfikować osoby odwiedzające stronę internetową, a następnie stworzyć pseudonimowe profile. Dane te są następnie zapisywane na Państwa komputerze w postaci zaszyfrowanej i skompresowanej za pomocą Cookies. Dostęp do tych danych ma tylko sam odwiedzający. Do tej strony Cookie ma dostęp tylko sam odwiedzający i usługodawca. Usługodawca analizuje zachowania internautów i może następnie wyświetlać na innych stronach internetowych ukierunkowane rekomendacje produktów w formie spersonalizowanych banerów reklamowych. W żadnym wypadku dane te nie mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia oferty. Nie będą one wykorzystywane w żaden inny sposób ani przekazywane osobom trzecim. Dane zbierane w ramach oferty nie zawierają żadnych danych osobowych.

Użycie Font Awesome

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Fonticons, Inc. w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki. W tym celu przeglądarka, której używasz, musi nawiązać połączenie z serwerami Fonticons, Inc. To informuje Fonticons, Inc. że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Użycie czcionek internetowych ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie standardowa czcionka z Twojego komputera.
Więcej informacji o Font Awesome można znaleźć na fontawesome.com/help i w polityce prywatności Fonticons, Inc: fontawesome.com/privacy.

Korzystanie z witryny DoubleClick Ad Exchange przez Google

DoubleClick Ad Exchange jest usługą świadczoną przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). DoubleClick Ad Exchange używa Cookies do prezentowania reklam na naszej stronie internetowej. Zapisane w ten sposób informacje mogą być zbierane, przechowywane i przetwarzane przez Google lub jej partnerów. Ponadto, tak zwane „Web Beacons” (małe grafiki) są wykorzystywane do zbierania danych, przy czym zbierane są informacje o odwiedzających naszą stronę (np. przeglądarka, system operacyjny, poprzednio odwiedzana strona, adres IP, data/czas). Zebrane dane są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dane te są wykorzystywane przez Google do statystycznej oceny zachowań użytkowników w związku z reklamami DoubleClick Ad Exchange. W razie potrzeby dane będą przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. Możesz zablokować zapisywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce. Strona Beaconmoże być widoczna i blokowana przez rozszerzenia przeglądarki, takie jak Ghostery. Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Korzystanie z usługi Facebook Connect

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zalogować się za pomocą wtyczki społecznościowej „Facebook Connect” portalu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, 1 Hacker Way, CA 94025, USA („Facebook”), w ramach tzw. technologii pojedynczego logowania, jeśli posiadają Państwo profil na Facebooku. Kiedy wchodzą Państwo na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu na Facebooku lub nie są aktualnie zalogowani na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane. Te operacje przetwarzania danych są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionego interesu Facebooka, polegającego na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam na podstawie zachowania podczas przeglądania.

Tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO przed rozpoczęciem procesu rejestracji na podstawie odpowiedniej informacji o wymianie danych z Facebookiem, otrzymujemy od Facebooka ogólne i publicznie dostępne informacje zapisane w jego profilu podczas korzystania z przycisku „Facebook Connect”, w zależności od ustawień ochrony danych dokonanych przez użytkownika na Facebooku. Informacje te obejmują identyfikator użytkownika, nazwę, zdjęcie profilowe, wiek i płeć.

Zwracamy uwagę, że w związku ze zmianami w warunkach ochrony danych osobowych i warunkach użytkowania Facebooka, zgoda może również skutkować przekazaniem zdjęć profilowych, identyfikatorów użytkowników znajomych i listy znajomych, jeśli zostały one oznaczone jako „publiczne” w ustawieniach prywatności na Facebooku.

Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie wiadomości do osoby odpowiedzialnej, wymienionej na początku niniejszej deklaracji.

Facebook Inc. z siedzibą w USA jest certyfikowany w ramach amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych „Privacy Shield”, które zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php.

Korzystanie z Hotjar

Ta strona korzysta z Hotjar, oprogramowania analitycznego firmy Hotjar Ltd. („Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Za pomocą Hotjar możliwe jest mierzenie i analizowanie zachowań użytkowników (kliknięcia, ruchy myszką, itp.) na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez „kod śledzący” i Cookies o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej są przekazywane na serwery Hotjar w Irlandii i tam przechowywane.
Następujące informacje mogą być rejestrowane przez urządzenie i przeglądarkę użytkownika:

 • Adres IP Twojego urządzenia (gromadzony i przechowywany w formie anonimowej)
 • Twój adres e-mail, w tym imię i nazwisko, jeśli podałeś go nam za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • Rozmiar ekranu Twojego urządzenia
 • Typ urządzenia i informacje o przeglądarce
 • Lokalizacja geograficzna (tylko kraj)
 • Twój preferowany język do przeglądania naszej strony
 • Dane z dziennika

Następujące dane są automatycznie generowane przez nasze serwery, gdy używany jest Hotjar

 • Dziedzina odniesienia
 • Odwiedzane strony
 • Lokalizacja geograficzna (tylko kraj)
 • Preferowany język używany do wyświetlania naszej strony
 • Data i godzina wejścia na stronę

Hotjar wykorzysta te informacje w celu oceny Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, sporządzenia raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz jej oceną w Internecie.

Hotjar korzysta również z usług firm zewnętrznych, takich jak Google Analytics i Optimizely w celu świadczenia usług. Te strony trzecie mogą przechowywać informacje, które przeglądarka użytkownika wysyła podczas odwiedzania strony internetowej, takie jak Cookies lub żądania IP. Więcej informacji na temat sposobu przechowywania i wykorzystywania danych przez Google Analytics i Optimizely można znaleźć w ich odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności.

Strony Cookie, których używa Hotjar mają różne „czasy życia”. Niektóre z nich zachowują ważność do 365 dni, podczas gdy inne zachowują ważność tylko podczas bieżącej wizyty.
Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Hotjar, klikając na następujący link i postępując zgodnie z podanymi tam instrukcjami: https://www.hotjar.com/opt-out.

GA Publiczność

Nasza strona korzysta z GA Audience, usługi firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: GA Audience). GA Audience korzysta między innymi z Cookies, które są przechowywane na komputerze i innych urządzeniach mobilnych (np. smartfony, tablety itp.) i które umożliwiają analizę korzystania z odpowiednich urządzeń. Niektóre z danych są analizowane na różnych urządzeniach. Google Publiczność otrzymuje dostęp do Cookies utworzonych w ramach korzystania z Google Ads i Google Analytics . W trakcie użytkowania dane, takie jak w szczególności adres IP i działania użytkownika, mogą zostać przesłane na serwer firmy Google Inc. i tam zapisane. Google Inc. może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie dane są przetwarzane przez osoby trzecie. Pobieraniu i przekazywaniu danych osobowych (w szczególności adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych można zapobiec poprzez dezaktywację wykonywania skryptu Java-Script w przeglądarce lub poprzez zainstalowanie narzędzia takiego jak 'NoScript’. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez Google-Cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Dalsze informacje na temat ochrony danych podczas korzystania z GA Audience można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

Cookie – zgoda z Borelabs Cookie

Nasza strona korzysta z technologii Cookie-Consent firmy Borlabs Cookie w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych Cookies w Państwa przeglądarce i udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwane dalej „Borlabs”).

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce internetowej zapisywany jest BorlabsCookie, w którym zapisywane są udzielone przez Państwa zgody lub ich odwołanie. Dane te nie będą przekazywane dostawcy Borlabs Cookie.

Zebrane dane będą przechowywane tak długo, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub sami usuną BorlabsCookie lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązkowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody BorlabsCookie służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z Cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO.

Cookie Ustawienia

Klikając na poniższy link, można zmienić ustawienia strony Cookie. Ta funkcja ma zastosowanie tylko do bieżącej domeny i powiązanego z nią bloga i strony internetowej. Nie dotyczy to stron OM Optimiser i App.

Cookie-otwórz ustawienia tutaj.