Skip to main content

Ochrona danych

Wszystkie treści prawne zostały napisane w języku niemieckim i odnoszą się do niemieckiego systemu prawnego. Tłumaczenia dla innych języków zostały wykonane automatycznie, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu. Obowiązuje oryginalna treść w języku niemieckim.

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych zgodnie z art. 4 ust. 7 DSGVO*.

Przedsiębiorstwo: OM Optimiser GmbH
Adres: Schlossstraße 19, 82031 Grünwald, Niemcy
Telefon: 089/21767315
E-mail: info@om-optimiser.com

Bezpieczeństwo i ochrona Państwa danych osobowych

Uważamy, że naszym podstawowym obowiązkiem jest zachowanie poufności przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych oraz ich ochrona przed nieautoryzowanym dostępem. Dlatego też zachowujemy najwyższą staranność i stosujemy najnowsze standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić maksymalną ochronę Państwa danych osobowych.

Jako przedsiębiorstwo prawa prywatnego podlegamy przepisom europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO) oraz przepisom federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są przestrzegane zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców.

O ile nie stwierdzono inaczej, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług, narzędzi – np. OM Optimiser lub SEO Check – stron internetowych, blogów i aplikacji (iOS i Android) oferowanych przez OM Optimiser GmbH. Produkty, usługi, narzędzia – np. OM Optimiser lub SEO Check – strony internetowe, blogi i aplikacje (iOS i Android), są podsumowane w niniejszej polityce pod terminem “Usługi”.

Polityka ta dotyczy wszystkich naszych usług.

Definicje

Prawo wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób, który jest zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą (“legalność, rzetelne przetwarzanie, przejrzystość”). Aby to zapewnić, informujemy Państwa o poszczególnych definicjach prawnych, które są również stosowane w niniejszej polityce prywatności:

Dane osobowe

“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “podmiotem danych”); osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie

“Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, także metodami automatycznej obróbki danych, takimi jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, archiwizacja, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kompilowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ograniczenie przetwarzania

“Ograniczenie przetwarzania” oznacza znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie

“profilowanie” oznacza każde automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidzenia aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub zmianą lokalizacji.

Pseudonimizacja

“Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez dodawania dalszych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że danych osobowych nie można przyporządkować do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

System plików

“System plików” oznacza każdy zorganizowany zbiór danych osobowych dostępnych zgodnie z określonymi kryteriami, niezależnie od tego, czy zbiór ten jest prowadzony w sposób scentralizowany, zdecentralizowany, funkcjonalny czy też geograficzny.

Kontroler

“administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, administrator danych lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

Procesor

“Przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

Odbiorca

“Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy też nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście szczególnego upoważnienia do prowadzenia dochodzeń na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie takich danych przez te organy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, zgodnie z celami przetwarzania.

Strona trzecia

“Osoba trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, inny niż podmiot danych, administrator danych, przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub przetwarzającego.

Zgoda

“Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie jej woli w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zgodność z prawem przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania. Podstawa prawna przetwarzania może być zgodna z art. 6 ust. 1

lit. a – f DSGVO może być w szczególności:

 1. Podmiot danych wyraził zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach;
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą;
 3. Przetwarzanie danych jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych;
 4. przetwarzanie danych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
 6. przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów administratora lub osoby trzeciej, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy podmiotem danych jest dziecko.

Informacje o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli dotyczy) zostaną przez nas zachowane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Dane zgromadzone w tym kontekście usuwamy po tym, jak ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub przetwarzanie jest ograniczone, jeśli istnieją prawne zobowiązania do ich przechowywania.

Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie zarejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekażą nam Państwo informacji, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeżeli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO):

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu średniego Greenwich (GMT)
 • Treść wniosku (określona strona)
 • Status dostępu/HTTP kod statusu
 • Ilość przekazywanych danych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi wniosek
 • Browser
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Korzystanie z ciasteczek

(1) Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej, na Państwa komputerze zapisywane są cookies. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane na dysku twardym użytkownika powiązanym z używaną przez niego przeglądarką i przez które pewne informacje przepływają do ciała, które ustawia plik cookie. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

(2) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej:

 • Tymczasowe ciasteczka (patrz a.)
 • Trwałe ciasteczka (do tego b.).

Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności ciasteczka sesyjne. Przechowują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania Twojej przeglądarki do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznanie Twojego komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i

z.Na przykład, można odmówić przyjęcia plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Tak zwane “ciasteczka osób trzecich” to ciasteczka, które zostały ustawione przez osobę trzecią, a więc nie przez rzeczywistą stronę internetową, na której aktualnie się Państwo znajdują. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może spowodować, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika podczas kolejnych wizyt, jeśli użytkownik ma u nas konto. W przeciwnym razie, przy każdej wizycie musiałbyś się ponownie zalogować.

Używane pliki cookie Flash nie są zbierane przez przeglądarkę, ale przez wtyczkę Flash. Ponadto, używamy obiektów pamięci masowej HTML5, które są przechowywane w urządzeniu końcowym. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie Flash były przetwarzane, musisz zainstalować odpowiedni dodatek, np. “Lepsza ochrona prywatności” dla Mozilli Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe Flash Killer Cookie dla Google Chrome. Możesz uniemożliwić korzystanie z obiektów pamięci masowej HTML5 poprzez ustawienie przeglądarki w trybie prywatnym. Zalecamy również regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Poza czysto informacyjnym wykorzystaniem naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać, jeśli są Państwo zainteresowani. W tym celu zazwyczaj muszą Państwo podać dalsze dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i do których zastosowanie mają wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach do przetwarzania Państwa danych korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców. Zostały one przez nas starannie wybrane i zlecone, są związane naszymi instrukcjami i są regularnie monitorowane.

(3) Ponadto, możemy przekazać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli wspólnie z partnerami oferujemy promocje, konkursy, umowy lub podobne usługi. Więcej informacji na ten temat otrzymasz po podaniu swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

(4) Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Państwa o konsekwencjach tego faktu w opisie oferty.

Komentarze i uwagi

(1) Gdy użytkownicy pozostawiają komentarze lub inne wypowiedzi, adresy IP są przechowywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 (1) lit. f. DSGVO przechowywane.

(2) Odbywa się to dla naszego bezpieczeństwa na wypadek, gdyby ktoś zostawił nielegalne treści w komentarzach i wpisach, takie jak obelgi, zakazaną propagandę polityczną, itp. W tym przypadku możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za komentarz lub stanowisko i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

Korzystanie z OM Optimiser, SEO Checks lub Apps

(1) Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe użytkowników), dane kontraktowe (np. nazwiska osób kontaktowych, wykorzystane usługi lub informacje dotyczące płatności) w celu wypełnienia naszych zobowiązań kontraktowych i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b). DSGVO.

(2) Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, za pomocą którego mogą korzystać z usług. Podczas rejestracji użytkownicy otrzymają niezbędne, obowiązkowe informacje. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeżeli użytkownik usunie swoje konto użytkownika, dane dotyczące konta użytkownika zostaną usunięte, z zastrzeżeniem, że ich zatrzymanie będzie konieczne ze względów handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika zapisanych w czasie trwania umowy. Obowiązkiem użytkowników jest zapisanie swoich danych w przypadku rozwiązania umowy przed jej zakończeniem.

(3) W ramach rejestracji i ponownego logowania oraz przy korzystaniu z naszych usług online, zapisujemy adres IP oraz czas trwania danej czynności użytkownika. Przechowywanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach, jak również na ochronie użytkownika przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji naszych roszczeń lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

(4) Przetwarzamy dane użytkowe (np. strony internetowe odwiedzane w naszej ofercie online lub zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym lub w profilu użytkownika) do celów reklamowych w profilu użytkownika, np. w celu wyświetlenia użytkownikowi informacji o produkcie w oparciu o dotychczasowe usługi.

Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika systemowego

(1) Zbieramy na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO, zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki logów serwera). Te dane dostępu obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, powiadomienie o pomyślnym dostępie, ilość przesłanych danych, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza, adres IP oraz żądającego operatora.

(2) Informacje z pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) przez maksymalnie 90 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne dla celów dowodowych, są zwolnione z obowiązku usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

Ciasteczka i pomiar zasięgu

(1) Cookies mogą być małymi plikami lub innymi rodzajami przechowywania informacji. Pliki cookie to informacje, które są przesyłane z naszego serwera WWW lub innych serwerów WWW do przeglądarek internetowych użytkowników i tam przechowywane w celu późniejszego pobrania.

(2) Używamy “session cookies”, które są zapisywane tylko na czas trwania bieżącej wizyty na naszej stronie internetowej (np. w celu umożliwienia zapisania Państwa statusu logowania, np. OM Optimiser, a tym samym korzystania w pierwszej kolejności z naszych narzędzi i usług). W pliku cookie sesji zapisywany jest losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji. Ponadto, plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Te pliki cookie nie mogą przechowywać żadnych innych danych. Pliki cookie sesji są usuwane po zakończeniu korzystania z naszej oferty online i wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki, na przykład.

(3) Użytkownicy są informowani o korzystaniu z plików cookie w ramach pseudonimowego pomiaru zasięgu w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane na jego komputerze, jest proszony o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie cookies może prowadzić do funkcjonalnych ograniczeń tej oferty online.

Korzystanie z funkcji identyfikacji urządzeń w aplikacjach

W naszych aplikacjach stosujemy różne metody identyfikacji urządzeń (np. w celu zapewnienia funkcji, oceny błędów i raportowania statystycznego) oraz w celu odtworzenia informacji specyficznych dla użytkownika. Robimy to w szczególności w celu oferowania powiadomień “push” w ramach funkcji aplikacji, a także w celu kierowania reklam wewnątrz aplikacji, jak również w obrębie całej oferowanej przez nas aplikacji. To ostatnie ma szczególne znaczenie w kontekście “ograniczenia częstotliwości”, które jest stosowane w celu zapewnienia, że reklama jest odtwarzana do użytkownika tylko na określonej częstotliwości. W tym kontekście, funkcja identyfikacji jest przekazywana do naszego dostawcy usług/partnera Doubleclick.

Do tego kierowania reklam używamy tzw. “Google Advertising ID” dla aplikacji z systemem Android zgodnie ze specyfikacjami Google, które można obejrzeć na przykład tutaj. W przypadku urządzeń z systemem iOS (Apple) używamy “Identyfikatora reklamowego” dostarczanego przez Apple.

Używając tych identyfikatorów, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Twojej osoby.

Identyfikatory są tworzone na urządzeniu zgodnie z wytycznymi i specyfikacjami dostawców systemów operacyjnych. Szanujemy również ustawienia, które zostały wprowadzone dla reklam określonych przez użytkownika. Odtwarzanie wiadomości typu “push” odbywa się za pomocą tzw. “device tokens”, czyli identyfikatora generowanego przez Apple lub Google (dla aplikacji dla systemu Android) w momencie uruchomienia aplikacji.

Dzieci

Nasza oferta jest generalnie skierowana do osób dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Prawa podmiotu danych

(1) Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do jej odwołania w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.

(2) Prawo do potwierdzenia

Masz prawo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Możesz w każdej chwili poprosić o potwierdzenie, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

(3) Prawo dostępu

Jeśli dane osobowe są przetwarzane, w każdej chwili można poprosić o informacje na temat tych danych osobowych oraz o następujące informacje:

 • Cele przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • jeżeli jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu;
 • istnienie prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika lub do uzyskania ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
 • Istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 PKBR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki, o której mowa, oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 PKBR w związku z przekazywaniem danych. Dostarczymy kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. Za kolejne kopie, o które poprosisz osobę, możemy pobrać rozsądną opłatę w oparciu o koszty administracyjne. Jeżeli wniosek składa się drogą elektroniczną, informacje muszą być dostarczone w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, chyba że stanowi on inaczej. Prawo do otrzymania kopii na mocy ust. 3 nie wpływa na prawa i wolności innych osób.

(4) Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa bez zbędnej zwłoki. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

(5) Prawo do usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo zażądać od administratora danych usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której dokonano przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) PKBR, i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO.
 • Dane osobowe zostały przetworzone bezprawnie.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 PKBR.

Jeżeli administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany do ich usunięcia na mocy ust. 1, podejmuje uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszty jej wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że podmiot danych zażądał usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne:

 • W celu skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
 • za zgodność ze zobowiązaniem prawnym, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych, lub za wykonanie zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 PKB;
 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 PKBR, jeżeli prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu celów takiego przetwarzania; lub
 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

(6) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres pozwalający administratorowi danych na sprawdzenie prawidłowości danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i w zamian domaga się ograniczenia ich wykorzystania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 PKBR, o ile nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody, którymi kierował się administrator danych, są nadrzędne w stosunku do powodów, którymi kierował się podmiot danych.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, takie dane osobowe – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

W celu skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

(7) Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymywania dotyczących go danych osobowych, które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem że:

 • przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR; oraz
 • przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur

Korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z ust. 1, użytkownik ma prawo uzyskać, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Korzystanie z prawa do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla prawa do ich usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania danych niezbędnego do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

(8) Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przetwarzaniu dotyczących Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, w tym profilowaniu na podstawie tych przepisów. Administrator danych nie przetwarza już danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać istotne i uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych lub ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mogą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą automatycznych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Masz prawo sprzeciwić się, z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, przetwarzaniu dotyczących Cię danych osobowych, które jest przeprowadzane do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o których mowa w art. 89 ust. 1, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym.

W każdej chwili można skorzystać z prawa do sprzeciwu, kontaktując się z odpowiednim kontrolerem.

(9) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które wywołuje skutki prawne dotyczące użytkownika lub podobnie znacząco wpływa na niego. Nie ma to zastosowania w przypadku decyzji:

 • jest niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych,
 • jest dozwolone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych i prawo to zawiera odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności oraz słusznych interesów podmiotu danych; lub
 • jest przeprowadzana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych podejmuje uzasadnione kroki w celu zabezpieczenia praw i wolności podmiotu danych oraz jego uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji podmiotu danych ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Podmiot danych może w każdej chwili skorzystać z tego prawa kontaktując się z administratorem danych.

(10) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają oni również prawo, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli podmiot danych uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza niniejsze rozporządzenie.

(11) Prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego

Bez uszczerbku dla wszelkich dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego na mocy art. 77 PKBR, użytkownik ma prawo do skutecznego sądowego środka ochrony prawnej, jeżeli uzna, że jego prawa na mocy niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Korzystanie z Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

(2) Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

(3) Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem “_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, co wyklucza możliwość osobistych referencji. O ile zgromadzone dane dotyczące użytkownika mają odniesienie osobiste, jest ono natychmiast wykluczone, a dane osobowe są natychmiast usuwane.

(5) Używamy Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google zgłosiła do Osłony Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

(6) Informacje o zewnętrznym dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. warunki użytkowania:

www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd Polityki Prywatności: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

(7) Niniejsza strona internetowa korzysta również z Google Analytics do analizy krzyżowej przepływów odwiedzających, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. W zakładce “Moje dane”, “Dane osobowe” można dezaktywować analizę Cross-Device dotyczącą użytkowania na koncie klienta.

Google Adsense

Ta strona korzysta z Google AdSense. Jest to usługa świadczona przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w zakresie integracji reklam. Google AdSense używa plików cookie. Są to pliki, które umożliwiają Google analizę danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Ponadto, Google AdSense wykorzystuje również web beacons, które są niewidoczną grafiką umożliwiającą Google analizę kliknięć na tej stronie, ruchu na tej stronie i podobnych informacji.

Informacje uzyskane za pomocą plików cookie i sygnalizatorów internetowych, Państwa adres IP i dostarczanie formatów reklamowych są przekazywane do serwera Google znajdującego się w USA i tam przechowywane. Google może udostępniać zgromadzone informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli Google poleci osobom trzecim przetwarzanie tych danych. Jednakże, Google połączy Państwa adres IP z innymi przechowywanymi danymi.

Dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej, można zapobiec zapisywaniu wyżej wymienionych plików cookie na swoim komputerze. Może to jednak oznaczać, że zawartość tej strony nie może być wykorzystywana w takim samym stopniu. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Usługi remarketingowe Google

(1) Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO), korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie “Google marketing services”) firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”).

(2) Google jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

(3) Usługi marketingowe Google umożliwiają nam wyświetlanie reklam dla i na naszej stronie internetowej w sposób bardziej ukierunkowany, aby zaprezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, nazywa się to “remarketingiem”. W tym celu, po wywołaniu naszej strony internetowej i innych stron internetowych, na których działają usługi marketingowe Google, kod jest wykonywany bezpośrednio przez Google i tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znany również jako “web beacons”) są zintegrowane na stronie internetowej. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można użyć również porównywalnych technologii). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Plik ten zapisuje, które strony internetowe użytkownik odwiedził, jakie treści go interesują i na jakie oferty kliknął. Ponadto rejestrowane są informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin oraz inne informacje dotyczące korzystania z oferty online. Zapisywany jest również adres IP użytkownika, przy czym informujemy Google Analytics, że adres IP jest skracany w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest przekazywany w całości na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP nie zostanie połączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Powyższe informacje mogą być również łączone przez Google z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik później odwiedzi inne strony internetowe, można mu pokazać reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

(4) Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Na przykład Google nie zapisuje i nie przetwarza nazwisk i adresów e-mail użytkowników, lecz przetwarza odpowiednie dane w ramach profilów pseudonimowych użytkowników w sposób powiązany z plikami cookie. Z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz. Nie dotyczy to przypadku, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zbierane przez usługi marketingowe Google na temat użytkowników są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

(5) Usługi marketingowe Google, z których korzystamy, obejmują program reklamowy online “Google AdWords”. W przypadku Google AdWords, każdy klient AdWords otrzymuje inny “cookie konwersji”. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą cookie są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani do strony oznaczonej tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby na osobistą identyfikację użytkowników.

(6) Możemy zintegrować reklamy osób trzecich w oparciu o usługę marketingową Google “DoubleClick”. DoubleClick używa plików cookie, które pozwalają Google i jego stronom partnerskim obsługiwać reklamy na podstawie wizyt użytkowników na tej stronie lub innych stronach internetowych w Internecie.

(7) Możemy również korzystać z usługi “Google Optimizer”. Google Optimizer pozwala nam śledzić efekty różnych zmian na stronie internetowej (np. zmiany w polach wprowadzania danych, projektowania itp.) w ramach tzw. Dla tych celów testowych pliki cookie są umieszczane na urządzeniach użytkowników. W procesie tym przetwarzane są tylko pseudonimowe dane użytkownika.

(8) Ponadto, możemy korzystać z “Google Tag Manager” w celu integracji i zarządzania usługami analitycznymi i marketingowymi Google na naszej stronie internetowej.

(9) Więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów marketingowych przez Google można znaleźć na stronie przeglądowej: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy.

(10) Jeśli użytkownik chce zgłosić sprzeciw wobec reklamy opartej na zainteresowaniach w usługach marketingowych Google, może skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji udostępnionych przez Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de.

Facebook, Własna Publiczność i usługi marketingowe Facebook

(1) W ramach naszej oferty online, tzw. “Facebook Pixel” z portalu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli jesteś rezydentem UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”), jest wykorzystywany ze względu na nasze uzasadnione interesy w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej oferty online i do tych celów.

(2) Facebook jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

(3) Za pomocą piksela Facebooka można określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. “reklamy Facebooka”). Wykorzystujemy piksel Facebooka do wyświetlania umieszczonych przez nas reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy na Facebooka (tzw. “Custom Audiences”). Za pomocą piksela z Facebooka chcemy mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają nękającego efektu. Za pomocą piksela Facebooka możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku (tzw. “konwersja”).

(4) Piksel Facebooka jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebook przy wywołaniu naszej strony internetowej i może zapisać tzw. cookie, tzn. mały plik, na urządzeniu użytkownika. Gdy użytkownicy następnie zalogują się na Facebooku lub odwiedzą go podczas logowania, wizyta w naszej ofercie online jest odnotowywana w ich profilu. Dane zbierane o użytkownikach są dla nas anonimowe, więc nie dostarczają nam żadnych informacji o ich tożsamości. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, tak aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika i aby mogły być wykorzystywane przez Facebooka oraz do własnych celów badawczych i reklamowych. Jeśli przekazujemy dane do Facebooka w celach porównawczych, dane te są zaszyfrowane lokalnie w przeglądarce i dopiero potem wysyłane do Facebooka za pomocą bezpiecznego połączenia https. Odbywa się to wyłącznie w celu dopasowania danych, które są również szyfrowane przez Facebook.

(5) Ponadto, używamy dodatkowej funkcji “rozszerzonego dopasowania” podczas korzystania z Facebook Pixel. Tutaj dane, takie jak numery telefonów, adresy e-mail lub identyfikatory użytkowników Facebooka, są przekazywane do Facebooka (szyfrowane) w celu utworzenia grup docelowych (“Własna publiczność” lub “Wyglądanie jak widzowie”). Dalsze informacje na temat “zaawansowanego dopasowania “: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668

(6) Również na podstawie naszych uzasadnionych interesów stosujemy procedurę “Custom Audiences from File” sieci społecznościowej Facebook, Inc. W tym przypadku adresy e-mail odbiorców newslettera są umieszczane na Facebooku. Proces przesyłania danych jest szyfrowany. Wgrywanie jest wykorzystywane wyłącznie do określenia odbiorców naszych reklam na Facebooku. W ten sposób chcemy zapewnić, że reklamy będą wyświetlane tylko tym użytkownikom, którzy są zainteresowani naszymi informacjami i usługami.

(7) Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki wykorzystywania danych przez Facebook. W związku z tym ogólne wskazówki dotyczące wyświetlania reklam na Facebooku znajdują się w dokumencie “Data Use Policy” Facebook:https://www.facebook.com/policy.php. Szczegółowe informacje i szczegóły dotyczące Pixela na Facebooku i jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

(8) Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania swoich danych w celu wyświetlania reklam na Facebooku przez Facebook Pixel. Aby dostosować, jakie rodzaje reklam są wyświetlane na Facebooku, można odwiedzić stronę utworzoną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami na temat ustawień reklamy opartej na użytkowaniu:https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, co oznacza, że są one stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

(9) Użytkownik może ponadto zrezygnować z cookies używanych do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony rezygnacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo na stronie internetowej USA (http://www.aboutads.info/choices) lub na stronie europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Korzystanie z przycisków mediów społecznościowych

(1) Obecnie używamy następujących przycisków mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Google Plus. Oznacza to, że gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, początkowo nie są przekazywane żadne dane osobowe dostawcom. Dostawcę przycisków można zidentyfikować, zaznaczając je na pudełku za pomocą ich początkowej litery lub logo. Dajemy Ci możliwość bezpośredniej komunikacji z operatorem za pomocą przycisku. Tylko po kliknięciu przycisku operator otrzymuje informację o wywołaniu odpowiedniej strony internetowej naszej oferty online. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa w § 3 niniejszego oświadczenia. W przypadku Facebooka, według odpowiednich dostawców w Niemczech, adres IP jest anonimizowany natychmiast po odebraniu. Klikając na przycisk, dane osobowe są przekazywane od Państwa do odpowiedniego dostawcy i tam przechowywane (w przypadku dostawców amerykańskich w USA). Ponieważ dostawca gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki przed kliknięciem na szare pole.

(2) Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania, okresów ich przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji o usunięciu zebranych danych przez dostawcę.

(3) Podmiot świadczący usługi przechowuje Dane zebrane o użytkowniku jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem popytu. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla użytkowników niezalogowanych) w celu wyświetlenia reklamy opartej na potrzebach i poinformowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Twoich działaniach na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą. Za pomocą przycisków oferujemy Ci możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną stosowania przycisków jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f DSGVO.

(4) Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy mają Państwo konto u operatora i są tam zalogowani. Jeśli jesteś zalogowany do dostawcy, Twoje dane zebrane przez nas będą bezpośrednio przypisane do Twojego konta u dostawcy. Jeśli klikniesz przycisk i na przykład link do strony, dostawca zapisuje również te informacje na Twoim koncie użytkownika i udostępnia je publicznie Twoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po korzystaniu z portalu społecznościowego, ale szczególnie przed użyciem przycisku, ponieważ pozwala to uniknąć przypisania do Twojego profilu u dostawcy.

(5) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w deklaracjach dotyczących ochrony danych osobowych tych dostawców, przekazanych poniżej. Otrzymasz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności.

(6) Adresy odpowiednich dostawców oraz adres URL wraz z ich uwagami dotyczącymi ochrony danych:

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other jak również www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook zgłosił się do Osłony Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter zgłosił się do EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc, policies.google.com/privacy;

Wykorzystanie OneSignal do powiadomień pchających

Ta oferta wykorzystuje usługę OneSignal do wysyłania powiadomień w trybie push (alertów) do urządzeń z systemem Android i iOS oraz za pośrednictwem przeglądarek Safari, Chrome i Firefox. Korzystając z aplikacji dla systemów Android i iOS oraz zgadzając się na otrzymywanie powiadomień prasowych w przeglądarkach Safari, Chrome i Firefox, niektóre informacje są udostępniane OneSignal. Polityka prywatności OneSignal znajduje się tutaj: oneignal.com/privacy_policy.

Możesz zrezygnować z gromadzenia danych związanych z OneSignal, odwołując uprawnienia Push Notification na swoim urządzeniu z systemem iOS lub Android oraz w przeglądarkach Safari, Chrome i Firefox, lub usuwając aplikację.

Newsletter

(1) Poniższe informacje wyjaśniają treść naszego newslettera, jak również proces rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz prawo użytkownika do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, użytkownicy wyrażają zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.

(2) Treść biuletynu informacyjnego: Biuletyny informacyjne, wiadomości e-mail i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami promocyjnymi (zwane dalej “biuletynem informacyjnym”) wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorców lub zgodą prawną. Jeżeli treści Newslettera są konkretnie opisane w kontekście rejestracji, to decydują one o wyrażeniu zgody przez użytkowników. Nasze newslettery zawierają informacje o naszych usługach, nowościach, ofertach, promocjach, funkcjach OM Optimiser, wydarzeniach, targach i naszej firmie.

(3) Usługodawca dyspozytorski: Wysyłka newslettera odbywa się za pomocą OM Optimiser, obsługiwanego przez OM Optimiser GmbH, Schlossstraße 19, 82031 Grünwald, zwanego dalej “usługodawcą dyspozytorskim”.

(4) Ponadto, zgodnie z własnymi informacjami, podmiot świadczący usługi w zakresie wysyłki może wykorzystywać te dane w formie pseudonimu, tzn. bez przypisywania ich użytkownikowi, do optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynów lub do celów statystycznych, aby ustalić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Jednakże dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje danych naszych odbiorców newslettera do samodzielnego pisania do nich lub do przekazywania ich osobom trzecim.

(5) Dane rejestracyjne: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska, aby móc się do nich zwracać osobiście w newsletterze. Użytkownicy OM Optimiser oraz użytkownicy, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe, będą również zapisani do newslettera.

(6) Korzystanie z usług dyspozytora, realizacja badań i analiz statystycznych oraz rejestracja procesu rejestracji odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasze zainteresowanie skierowane jest na korzystanie z przyjaznego i bezpiecznego systemu newslettera, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników. Dostawca usług dyspozytorskich analizuje stawki za otwarcia, kliknięcia w linki i rezygnację z subskrypcji w newsletterze.

(7) Anulowanie/odwołanie – Mogą Państwo w każdej chwili anulować otrzymywanie naszego newslettera, tzn. odwołać swoją zgodę. Jednocześnie wygasa Państwa zgoda na wysyłanie biuletynu przez firmę wysyłkową oraz na analizy statystyczne. Oddzielne anulowanie wysyłki przez dyspozytora lub analiza statystyczna nie jest niestety możliwe. Link do rezygnacji z newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera. Jeśli użytkownicy zarejestrują się tylko w celu otrzymywania newslettera i anulują tę rejestrację, ich dane osobowe zostaną usunięte.

Integracja usług i treści osób trzecich

(1) Korzystamy w ramach naszej oferty internetowej na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO) w celu zintegrowania treści lub usług oferowanych przez dostawców zewnętrznych, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie “treścią”). Wymaga to zawsze, aby osoby trzecie dostarczające te treści znały adres IP użytkownika, ponieważ bez tego adresu IP nie mogłyby wysłać treści do swojej przeglądarki. Adres IP jest zatem niezbędny do wyświetlenia tej treści. Staramy się używać tylko tych treści, których dostawcy używają wyłącznie adresu IP do ich dostarczania. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. znaczników pikselowych (niewidocznych grafik, znanych również jako “web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe” mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także być połączone z takimi informacjami z innych źródeł.

(2) Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych osobowych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz, częściowo już tu wspomniane, możliwości zgłaszania sprzeciwów (tzw. opt-out):

Korzystanie z bazy danych Google Firebase

Korzystamy z usługi Google Firebase do analizy i kategoryzacji grup użytkowników oraz do odtwarzania powiadomień w trybie push. Więcej informacji na ten temat oraz na temat ochrony danych z produktami Google można znaleźć tutaj i w Google.

Korzystanie z zestawu SDK Facebooka

W ramach naszej aplikacji używamy pakietu SDK (Software Development Kit) Facebooka. Facebook SDK jest publikowany i zarządzany przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Ten SDK umożliwia nam śledzenie, która kampania reklamowa w sieci społecznościowej Facebook przekonała użytkowników do pobrania naszych aplikacji. W tym celu wysyłamy na Facebooka identyfikator aplikacji, wersję aplikacji oraz informację, że aplikacja została uruchomiona. Ponadto, poszczególne działania (zdarzenia) użytkownika w ramach aplikacji mogą być analizowane w celu lepszego zdefiniowania np. grupy docelowej dla kampanii reklamowych. Nie wysyłamy żadnych innych danych do Facebooka. Otrzymujemy tylko zbiorczą ocenę zachowania użytkowników naszej aplikacji z Facebooka. Nie mamy dalszego wpływu na informacje, które są przetwarzane przez Facebook poprzez App Events.

Więcej informacji o SDK na Facebooku można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/docs/ios oraz https://developers.facebook.com/docs/android.

Polityka prywatności Facebooka znajduje się tutaj: www.facebook.com/about/privacy/

Korzystanie z Google Tag Manager

Ta strona korzysta z Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala marketerom na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie zajmuje się wyzwalaniem innych znaczników, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli wyłączenie jest ustawione na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie ono włączone dla wszelkich znaczników śledzenia zaimplementowanych w Google Tag Manager.

Typekit Web Fonts

Czcionki zewnętrzne z Typekit’u osadzamy na naszej stronie internetowej. Typekit jest usługą świadczoną przez Adobe Systems Software Ireland Ltd. (“Adobe”), który umożliwia nam dostęp do biblioteki czcionek Adobe. Aby używana przez nas czcionka była zintegrowana, Państwa przeglądarka internetowa musi połączyć się z serwerem Adobe w USA i pobrać wymaganą czcionkę w każdym przypadku. Adobe otrzymuje w ten sposób informacje o tym, że nasza strona internetowa była dostępna z adresu IP Państwa urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Typekit’a, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Stosowanie paliwa rakietowego

Na naszych stronach internetowych, przy pomocy Rocket Fuel GmbH, Neuer Dovenhof, Brandstwiete 1, 20457 Hamburg, Niemcy, informacje o zachowaniach internautów na stronach internetowych są zbierane i przechowywane w formie anonimowej i/lub pseudonimowej dla celów marketingowych i ciągłego doskonalenia oferty. Za pomocą tak zwanego “błędu sieciowego” można technicznie i bezosobowo identyfikować odwiedzających stronę, a następnie tworzyć pseudonimowe profile. Dane te są następnie zapisywane na Państwa komputerze w postaci zaszyfrowanej i skompresowanej za pomocą plików cookie. Ten plik cookie jest dostępny tylko dla samego użytkownika i dostawcy usług. Usługodawca analizuje zachowanie podczas surfowania, a następnie może wyświetlać ukierunkowane rekomendacje produktów jako spersonalizowane banery reklamowe na innych stronach internetowych. W żadnym wypadku dane te nie mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia oferty. Nie będzie on używany w żaden inny sposób ani przekazywany osobom trzecim. Dane zbierane w ramach oferty nie zawierają żadnych danych osobowych.

Użycie czcionki Awesome

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Fonticons, Inc. do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek. W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi łączyć się z serwerami Fonticons, Inc. Dzięki temu Fonticons, Inc. może wiedzieć, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Wykorzystanie czcionek internetowych ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze będzie używana standardowa czcionka.
Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć na stronie fontawesome.com/help oraz w polityce prywatności Fonticons, Inc: fontawesome.com/privacy.

Korzystanie z usługi DoubleClick Ad Exchange przez Google

DoubleClick Ad Exchange jest usługą świadczoną przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). DoubleClick Ad Exchange używa plików cookie do prezentacji reklam na naszej stronie internetowej. Informacje przechowywane w ten sposób mogą być gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Google lub jego partnerów. Ponadto, tzw. “web beacons” (mała grafika) są wykorzystywane do zbierania danych, za pomocą których zbierane są informacje o osobach odwiedzających naszą stronę (np. przeglądarka, system operacyjny, poprzednio odwiedzana strona, adres IP, data/godzina). Zebrane dane są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dane te są wykorzystywane przez Google do statystycznej oceny zachowań użytkowników w związku z reklamami DoubleClick Ad Exchange. W razie potrzeby dane te zostaną przekazane osobom trzecim, jeżeli będzie to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie będą przetwarzać dane na zlecenie Google. Możesz zablokować zapisywanie plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. Web beacons mogą być widoczne i blokowane przez rozszerzenia przeglądarki, takie jak Ghostery. Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Korzystanie z Facebooka Connect

Na naszej stronie internetowej można się zalogować za pomocą wtyczki społecznościowej “Facebook Connect” sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”), w ramach tzw. technologii Single Sign On, jeśli masz profil na Facebooku. Po wejściu na stronę naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Twojej przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka weszła na odpowiednią stronę naszej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz profilu na Facebooku lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (łącznie z adresem IP) są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera Facebook w USA i tam przechowywane. Te operacje przetwarzania danych przeprowadzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionego interesu Facebooka w wyświetlaniu spersonalizowanych reklam opartych na zachowaniach przeglądarkowych.

Wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO przed procesem rejestracji na podstawie odpowiedniego zawiadomienia o wymianie danych z Facebookiem, otrzymujemy ogólne i publicznie dostępne informacje zapisane na Państwa profilu przy użyciu przycisku “Facebook Connect” z Facebooka, w zależności od Państwa osobistych ustawień ochrony danych na Facebooku. Informacje te obejmują identyfikator użytkownika, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek i płeć.

Należy pamiętać, że po wprowadzeniu zmian w polityce prywatności i warunkach korzystania z Facebooka, zgoda może również skutkować przekazaniem zdjęć profilowych, identyfikatorów użytkowników i listy znajomych, jeśli zostały one oznaczone jako “publiczne” w ustawieniach prywatności na Facebooku.

Udzielona zgoda może zostać odwołana w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości do osoby odpowiedzialnej, wskazanej na początku niniejszego oświadczenia.

Facebook Inc. z siedzibą w USA posiada certyfikat dla nas – europejskiej umowy o ochronie danych osobowych “Privacy Shield”, który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Korzystanie z Hotjar

Ta strona wykorzystuje Hotjar, oprogramowanie analityczne dostarczane przez Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Za pomocą Hotjar można mierzyć i analizować zachowania użytkowników (kliknięcia, ruchy myszą, itp.) na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez “kod śledzenia” i pliki cookie o wizycie na naszej stronie internetowej są przekazywane do serwerów Hotjar w Irlandii i tam przechowywane.
Następujące informacje mogą być rejestrowane przez urządzenie i przeglądarkę:

 • Adres IP urządzenia (zbierany i przechowywany w formacie anonimowym)
 • Twój adres e-mail, w tym imię i nazwisko, jeśli podałeś go nam za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • Rozmiar ekranu Twojego urządzenia
 • Typ urządzenia i informacje o przeglądarce
 • Położenie geograficzne (tylko kraj)
 • Preferowany język do wyświetlania naszej strony internetowej
 • Dane z dziennika

Następujące dane są automatycznie tworzone przez nasze serwery podczas korzystania z Hotjar.

 • Odnosząca się dziedzina
 • Odwiedzone strony
 • Położenie geograficzne (tylko kraj)
 • Preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej
 • Data i godzina wejścia na stronę internetową

Hotjar wykorzysta te informacje do oceny Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, sporządzenia raportów użytkowania oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i jej oceną.

Hotjar korzysta również z usług innych firm, takich jak Google Analytics i Optimizely, w celu świadczenia usług. Te firmy trzecie mogą przechowywać informacje, które przeglądarka wysyła w ramach wizyty na stronie internetowej, takie jak pliki cookie lub żądania IP. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics i Optimizely przechowują i wykorzystują dane, można znaleźć w ich odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności.

Ciasteczka, których używa Hotjar mają różne “żywotności”. Niektóre z nich utrzymują się do 365 dni, podczas gdy inne zachowują ważność tylko podczas bieżącej wizyty.
Możesz zapobiec zbieraniu danych przez Hotjar klikając na poniższy link i postępując zgodnie z instrukcjami tam zawartymi: https://www.hotjar.com/opt-out.

GA Widzowie

Nasza strona korzysta z usług GA Audience, usługi świadczonej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: GA Audience). GA Audytorium używa między innymi plików cookie, które są przechowywane na komputerze i innych urządzeniach przenośnych (np. smartfonach, tabletach itp.) i które umożliwiają analizę wykorzystania poszczególnych urządzeń. Dane te są częściowo analizowane w różnych urządzeniach. Google Audience otrzymuje dostęp do plików cookie utworzonych w kontekście korzystania z Google Ads i Google Analytics. W trakcie użytkowania, dane, takie jak w szczególności adres IP i czynności użytkownika, mogą być przekazywane do serwera Google Inc. i tam przechowywane. Google Inc. może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych (w szczególności Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych poprzez dezaktywację wykonywania JavaScript w Państwa przeglądarce lub zainstalowanie narzędzia takiego jak “NoScript”. Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie Google i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Dalsze informacje na temat ochrony danych podczas korzystania z GA Audience można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

Zgoda Cookie’ego z Borelab’s cookie

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Borlabs Cookie, aby uzyskać Państwa zgodę na przechowywanie niektórych plików cookie w Państwa przeglądarce i udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwany dalej Borlabsem).

Po wejściu na naszą stronę internetową, w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym zapisywane są udzielone przez użytkownika zgody lub ich cofnięcie. Dane te nie są przekazywane do dostawcy plików cookie Borlabsa.

Gromadzone dane będą przechowywane do momentu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie lub do momentu usunięcia przez Państwa samego Borlabsa lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia Borlabs Cookie Consent Technology jest wykorzystywana w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO.

Ustawienia ciasteczek

Klikając na poniższy link, możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie. Ta funkcja dotyczy tylko aktualnej domeny i związanego z nią bloga i strony internetowej. Nie dotyczy to optymalizatora OM i aplikacji.

Open cookie settings here.